May 2011 Blog Posts (26)

I Biakna tek Kepsiam ni.

ဗုဒၶဘာသာကို ေစာ္ကားေနေသာ http://messengerforbuddhist.blogspot.com/ ကိုဖန္တီးသူကို BHG မွစုံစမ္းခဲ႔ရာ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကို ရရွိခဲ႔ပါသည္။ နီးစပ္ရာအခ်င္းခ်င္း သတင္းစကားမွ်ေ၀ျခင္းျဖင္႔ မိမိတို႔အမြန္ျမတ္ဆုံးကိုးကြယ္ရာကို ကာကြယ္ႏုိင္ၾကပါေစ။ Mr. Tay Zar Aung

( Marketing , International Marketing Manager )

Company : Equip Medical System Company LTD

Address : No(1), Thukha Street, Hlaing Township, 8 Quater, Yangon. Myanmar,…

Continue

Added by Mkhaidalbot on May 28, 2011 at 3:35am — No Comments

ျမန္မာခရစ္ယာန္လူငယ္မ်ား Site ah ki lut thei hi

ျမန္မာခရစ္ယာန္လူငယ္မ်ား


http://haineni.ning.com/group/chin

Added by Mkhaidalbot on May 28, 2011 at 3:28am — 1 Comment

How To Live Stream From A Cell Phone: Top Services To Broadcast Yourself From Your Mobile Phone

How To Live Stream From A Cell Phone: Top Services To Broadcast Yourself From Your Mobile Phone

First and foremost, I’ve listed some key features and difference you need to know(highlighted with a different colors) to help you to compare each service and choose your ideal streaming video…

Continue

Added by Taang Sianpu on May 24, 2011 at 1:30am — No Comments

Free 50 GB online file storage

Free 50 GB online file storage.

http://www.adrive.com

Added by Taang Sianpu on May 22, 2011 at 8:51am — No Comments

Free Unlimited Online Music Storage

 

Free Unlimited Online Music Storage

http://www.psonar.com

Added by Taang Sianpu on May 22, 2011 at 8:45am — No Comments

Find large email attachments in GMail/ Google Apps Powered mail (i.e, zomi.net, zocia.org etc.) and delete them

Many a times, you are struck with a scenario that only a last few % of free space is avilable in Gmail. Though GMail has been growing everyday (or every 2 seconds) in increasing your online storage space - but yet for a person like me who has been using GMail for more than 5 years now as a primary e-mail account, it does become full at many a times.

Today my Gmail account read as "You are currently using 6538 MB (88%) of your 7429 MB.". Now that was a bit worrying for me and decided…
Continue

Added by Zomi Community Network on May 20, 2011 at 12:46am — No Comments

RM 30 (bek) tawh Malaysia ah Debit Card (ATM/ Visa) card bawl dingte May 23, 2011 ni bawl ding

Dear Innkuan pih teng,Nung in Bank Card bawl ding a lunglutte in na min uh hong pia khin nahih man in lungdam hi. Pawl khat in email tawh, pawl khat in SMS tawh ahih man in na vek un na muh ding cih deihna tawh email tawh hong khak kik ingh.Tutung a i bawl ding pen Hong Leong ban hi a, ATM ban ah, internet (online) pan van lei theihna, phone, top up bawl theihna, software lei theihna, gamdang ah sum khakna leh, sum khakte kaihkhopna, paypal account activatena etc.… Continue

Added by Zomi Community Network on May 19, 2011 at 2:32am — No Comments

How to Block Ads on Ustream

Websites that are ad-supported typically display one or more ads on the page. This is the case when you view the web page for Ustream. You can block ads to keep them from appearing on the Ustream page by editing the hosts file for your computer. The hosts file is used to maintain the mappings of various IP addresses to their host name. Adding entries to this file will prevent an Internet connection to the site that hosts an ad.Difficulty: Moderately… Continue

Added by Zomi Community Network on May 18, 2011 at 10:45am — No Comments

Hope is in short supply for exiled refugees

The West Australian ©

 

In Kuala Lumpur's run-down Imbi district, just a few blocks from the shops and bars of Bukit Bintang, the sound of children's voices echo through the concrete slums.

"Present, teacher," each yells out in quick succession as…

Continue

Added by ZIRC on May 18, 2011 at 10:10am — No Comments

Freedom beckons for refugees heading to Perth

This is the face of Australia's controversial new refugee deal with Malaysia.Thirty-five year old widow Sui Neih Maui, who has lived in poverty in Kuala Lumpur since fleeing persecution in Burma three years ago, will be resettled in Perth within weeks.She will become the first refugee to call WA home in the wake of an agreement between the Malaysian and Australian governments.Under the deal, Australia will send 800 asylum seekers to Malaysia in return for… Continue

Added by ZIRC on May 18, 2011 at 10:00am — No Comments

Why can't I subscribe to Yahoo! Groups with certain email addresses?

We prohibit two kinds of email addresses from subscribing to Yahoo! Groups:- "Role email addresses" with prefixes like "info", "admin", "webmaster", "sales", "support", etc...- "Group" or "List" email addresses like "yahoogroups.com", "googlegroups.com", "topica.com", etc..."Role addresses" are prohibited because of the burden they place on Customer Care. At one time, these types of addresses were allowed, but they created enormous volumes of complaints to our… Continue

Added by Zomi Community Network on May 17, 2011 at 10:46pm — No Comments

"Burmese Refugee" Goes Online (Free Watch)

2011 CECIL AWARD NOMINATIONS: "Burmese Refugee" GOT Nominated!! For BEST DIRECTOR AND BEST PICTURE!!LINK: film.chapman.eduBURMESE REFUGEE ONLINE (LIMITED TIME)

For a limited time, you can watch our film, "Burmese Refugee," on Chapman University's official website...INSTRUCTIONS:

1. Just click on "Dodge College Film Evaluations,"

2. Create a username.

3. Go to "View & Rate Films" (On the Left Side)

4. Scroll Down to "Burmese… Continue

Added by Zomi Community Network on May 17, 2011 at 9:10am — No Comments

Afghan Christians face deportation from India

By: John Malhotra

Monday, 16 May 2011, 23:36 (IST)

Font Scale:A…

Continue

Added by ZIRC on May 16, 2011 at 7:57pm — No Comments

Zogam Motor Lampi (ZRDP) min tawh "Hangken khua" paina

ZRDP maban ahi, Zogam motor lampi tawh kisai-in, 12/05/2011 (thurs) ni-in Director H.Vum Nang leh khuadang pan naseppihte in Hangkem ciang pai-in lampi hawlna va nei thei uh hi. Tua tawh kizomin Singzung khua-ah Tonzang Township -Chairman leh ulian pawlklamin Kawlpi hong tungkik hi.Rev.Lang Khan Khai (B.Sc.,M.Th); Founder & President - ZCTS & Director-Zomi Network International in ZRDP nasepna leh thapiakna-in, Ks.10,000/-(tul sawm) piakhia ahih manin i lungdampih mahmah hi.… Continue

Added by Zomi Community Network on May 16, 2011 at 7:45pm — No Comments

Rev.Dr.Do Suan Mung in ZRDP nasep nading sum piakhia

Rev.Dr.Do Suan Mung (EBC,Yangon) te innkuan in ZRDP nasepna dingin sum Ks.500,000/-(teng nga) hong piakhia uh ahih manin nakpi takin lungdamna om hi, cih Zomi akuamapeuh theih dingin kong tangko uh hi. Topan a manban thupha hong piaksak semsem lai ta hen. By-ZRDP Committee.…
Continue

Added by Zomi Community Network on May 16, 2011 at 5:30am — No Comments

3 Jokes

NEED TO CRY OUT LOUDWith all the new technology regarding fertility, an 88-year-old woman

was able to give birth to a baby recently.When she was discharged from the hospital and went home, various

relatives came to visit. 'May we see the new baby?' one of them asked.'Not yet,' said the mother. 'I'll make coffee and we can visit for a

while first.'Another half hour passed before another relative asked, 'May we see

the new baby… Continue

Added by Zomi Community Network on May 14, 2011 at 10:05am — No Comments

Global Zomi Alliance Pan Zaksakna #2

Zomi U leh Nau te,Pasian in ih thungetna te hong dawng aa, Global Zomi Alliance Central Committee sungpan Dr. Simon Pau Khan En, Dr. Do Suan Mung, Dr. Gin Khan Khual leh  Dr. Chin Do Kham te Singapore aa meeting man khit ciang Malaysia gam Kuala Lumpur khua ah va zinsuak thei uh hi. Bishop Dr. Felix Lian Khen Thang pen kawlgam ah a kipelh theilo maban pawl khat neihna hang in Malaysia zin suak manlo hi. Singapore pan Doctor of Theology a man dek ta Rev. Nang Sawm Piang zong hong zin… Continue

Added by Zomi Community Network on May 14, 2011 at 2:01am — No Comments

Ih Website Design

Guai ih website design pen hoih sa mahmah ingh

Abawlkhia kua hiam abawl dan te hong gen thei leh ut mhma hang

Laigelh Tuan

Added by L T Thang on May 12, 2011 at 10:40am — 3 Comments

Bishop Lian Khen & ZRDP Makaite Holimna nei

Dear Zomi It-le-ngaihteng,GZA makaiteng Singapore hun a man khit ciangin Kawlpi hong ciahpah ahi, Dr.Felix Lian Khen Thang kiangah ZRDP Committee' min tawh May 4 ni'n Bishop compoundah va hawhin holimna hun limcitak zangthei uh hi.ZRDP panin  H.Vum Nang, Rev.Lian Khen Pau (GS.ZCLS), Rev.Hen Khan Go, Pa Gin Pau, Sia Lian Tuang leh Peter Khampute ahi hi. Pawlkhat hong kihel thei lo uh hi.HOLIMNATE A TOMIN:-ZRDP lampan tutungin Zomibup min tawh i… Continue

Added by Zomi Community Network on May 11, 2011 at 1:56am — No Comments

Nong It Na Lian (THA) Official Music Video

 

This is the first Music Video from (THA) and it's upload it everywhere and everyone can watch it And first we Thanks to Zen Lyan because he help us with mixing and recording. also A sawtlo in zong Music Video Ong Pai Pai Lai Ding hi ci in ki za hi. Hih La a Za leh A Ngai Mite tung a Pasian in Thupha a Zah tampi ong pia hen!!!!!A.....men.....

A en nuam ten U2B ah na en…

Continue

Added by Tedimhiphop on May 10, 2011 at 7:01am — No Comments

Monthly Archives

2018

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

1999

© 2020   Created by Zomi Community Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service