Rev.Dr. Cin Do Kham luangthu tawh kisai aman lang thei pen in thu om bangbang nong suah sak manun Zogam a om Zomi ten a ngim, atawl Zomi makai te tungah lung dam hong ko ung.

Zomi te Aksi pi (Rev.Dr. Do Kham) ka muhna

Zo Len mualdung pan hong suakin,

Zogam le Zomi te tungah hong tanga,

Ni tumna lam mualdawn khat pan hong tumsan vat..

Zomite Aksi pi (Tung se-al) hi ci ing ee...

Lunglau kei ni Zomi te aw...hong hangsan un...

Ih tung se-al, hong tumsan ding, ahun mah maw...

aliah lummeii, mual ah akia sak, khua hun bang hiam...?

Lunglau lo-ee, Ih tung se-al, mual akhup leh

A sawt loin ih tung sunni hong tang dinga,

tung solkha zong om lai buang hi lo maw...

lunglau ee, tha san cian ni...

Zogam, Zolei leh Zomi makai te a it mahmah

CINPU

Views: 348

Comment

You need to be a member of Zomi Community Network - Your Network to add comments!

Join Zomi Community Network - Your Network

© 2022   Created by Zomi Community Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service