Zomi Flash Songs

Hih tawh kisai in a uk leh a sin nuam, cim thawi na dan a anei nuam i om khak leh ci in Zolai tawh gelhsa ong koih kik ing. Kicin lohmanin Flash pan bawl theilo pak in ziakai kha ing ei. Ong na maisak vo.

1.  David Kham- Itna Pasian
2.  Steven Mang- Penpen Tunnu
3.  Lengtong Pauno- Ka Zua Ngaih
4.  Man Sian - Mimbang pianna ka Zuapa Aw
5.  Zam Thawn+Mamang - Heina Khatlo
6.  Thein Khai - Lamthak(Zomi Hiphop)
7.  LengtongPanu+Zam Cing - Khen Kei Ni
8.  David Kham - Zion Zawlla
9.  Ciimnuai Vontawi
10. Taapi - Topa hong lenin
11. Ka Zaideih
12. TL Mungbawi - Nupa Hoih
13. Kamsen - Ka Lungtup Lianpen
14. Khaipi - Lencil Tongsan
15. Kam Sen- Zogam Ading
16. Kapno - Ngaih Na Mel Et Lawm
17. Thawn Kham - Ngaih Lung Muang Sa
18. Thawn Kham - Tang Kei Zuan Bang
19. Ngai Dihvaw Ngaih
20. Nang Longal
21. A Vulsa Rose!
22. Ngaih Nang Lo-in Ka Nunna
23. Sakmel Etlawm
24. Zam Dal - Galkhua Dak Dihve
25. Khamkha Vei Lawh Ingh
26. Zotaang Zolia
27. Zalmang zong Sum Beina
28. Mimin Baite - Zo Lianu
29. Mary+Kapno - Ciampello
30. Thawn Kham - Tuunnu Zogam
31. Zam Dal - Cingkhup leh Ngambawm
32. Nunu Mang - Heh Hong Neem Aw
33. Kampi - Telephone
34. Pupa Banzal
35. Ngai Ngam Ke'ng Ee
36. Tang Khuakhal
37. Gam Vangla Pan
38. Ciam Pello Itna
39. Itna Sum leh Pai
40. Kapno - Ngaihno Ei Nih Geel
41. Khen Kei Ni
42. Dalpi-Meitei Gun
43. Sakmel Etlawm
44. Kapno - Ngaihno ei Nihgeel
45. Lum Baih Si Teh
46. Zolia Parcel
47. Phualva Dung Sun
48.Thangginsang - Hong Leng Un Mangpha
49. Itna(LOVE)
50. Nunu - Khangnote Tunnu
51. Thawn Kham - Sin Thu Zaila
52. Zam Thawn+Mamang - Lencil Lung Deih
53. Singdang Gamlei ah Zotawi Lianu
54. T L Mungbawi - Topa Laptoh Zomite
55. Khampi+Niangpi - Hong Ompih Den
56. Zomi Nungak
57. Suih Lun - Nihgel Tongciam
58. Ciampello
59. Lengtong Pauno - Takkheh!

; <script src=" type="text/javascript"> <![CDATA[

Comment

You need to be a member of Zomi Community Network - Your Network to add comments!

Join Zomi Community Network - Your Network

Comment by David Lian on April 13, 2014 at 11:51am

Tua banga tha nong piak leh kipan kik ding ka hi uh.. ka lawmta teng un.. cilo mw...

Comment by Esther Niang Pi on March 15, 2013 at 2:45pm

Na la koih te uh hoih thei mahmah mawk ei.

Maban ah hong han ciam lai un maw.lungdam.

© 2024   Created by Zomi Community Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service