GZA Center Leitang leinading tawh kisai a vanding in mi 5 kiseh

December 22, 2011 ni in GZA Central Committee sungpan a om thei teng Yangon ah meeting kinei aa, GZA Center leitang lei nading tawh kisai in hih a nuai aa bang in khensatna kinei hi.

#7). GZA Center ding leitang lei nading tawh kisai aa vai kisam bang a na vanding in hih a nuai aa teng kiseh hi:

1). Bishop Felix Lian Khen Thang
2). Sia Gin Khan Pau
3). ZYA makaipi
4). ZOFA makaipi
5). Rev. Pau Khan Khai

Hih tawh kisai, convener ding in Rev. Pau Khan Khai kiseh hi. A kisam bang in legal advice tawh kisai U Lian Za Kam zong kuppih ding in hoih kisa hi.

Mun hoih mahmah ngah aa ih leizawh nading leh Pasian thupha piak mun leh mual hongsuah nading in thungetna tawh mapang ciat ni. Ei Committee sungpan muanna tawh hong kiseh sum te zong ih paik baih zawh kimciat nading in hong hanthawn ing. Ei Committee teng in hong kiseh bang in a piazo pah hileng, hih ih Center dingleitang zong a sawt lo in a leizo ding ih hihi. Han ciam ciat ni!

Hih a tung aa Committee teng Bishop huang sung ah khatvei kimu khin uh aa, lawp thei mahmah uh cih zong kiza hi.

A nungta Pasian bulphuh aa Zomi khempeuh ki pumkhat nading leh a bucing khantoh na neih nading in note tawh mapang khawm,

Chin Do Kham, D.Min., Ph.D.
General Secretary
Global Zomi Alliance

Views: 123

Comment

You need to be a member of Zomi Community Network - Your Network to add comments!

Join Zomi Community Network - Your Network

© 2020   Created by Zomi Community Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service