Zomi Innkuan United Kingdom pan makaithak tangkona (2012)

Dear Mun tuamtuam a om Zomi pih te,

2012-13 Zomi Innkuan United Kingdom (ZIUK) E.C teng leh Panmun lenteng hih a nuai a bang hi cih kong zasak uh hi.

ZIUK EC 

Pawllutang Pa Mang Khup Khai (Thomas Khai)
Pawllutang huh Tg Go Muan Sang (Sangpu)
Thuvanpi Sia Go Suum Piang (Sia Paul Piang)
Thuvanpi huh Lia Dim Ngaih Lian (Liannu)
Sumkem Tg Zam Lian Khup (Khuppi)
Sumkem huh Nu Vung Dim Vai (Dimnu)

Neihsa encian
Nu Vung Lawh Cing (Vung Lek)
Lia Thang Don Mang (Mangnu)

Thudotpi


Sia Ngin Dai Thang (Sia Paul Thang)
Dr. Kham Man Niang


Donghu leh Khantona

Makaipi Lia Dim Ngaih Lian (Liannu)
Tg Cin Sian Dal (Dal)
Tg Zam Lian Khup(Khuppi)

Zomi Innkuan United Kingdom (ZIUK) te tawh kizopna leh thu kizakna khat pepeuh a nei nuam te'n hih,ZIUK official email zomiinnkuanuk@yahoo.co.uk tawh kizop ding kong zasak uh hi

"Kidon in semkhawm ni"


Go Suum Piang
Secretary
ZIUK

Views: 135

Comment

You need to be a member of Zomi Community Network - Your Network to add comments!

Join Zomi Community Network - Your Network

© 2021   Created by Zomi Community Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service