Zomi Khawmpi USA - Nitak Nihna Hun-geelnaZomi Khawmpi USA - Nitak Nihna Hun-geelna

Laizom u leh nau, nu leh pate aw,
 
Zomi Khawmpi USA 2012, Pawipi Nitak Nihna hun-geelna anuai lam hong suaksak ingh.
ZIUSA Cup bawlung kidemna hun tawm khat hong ziakai ahih manin, Pawipi Nitak Nihna pen nitak nai 8:00PM linlian in kipan ding hi.
 
Pawipi pen anuai a Website ah Live in ki-en thei ding hi.
 
Pawimun ah kimu ni ei!
 
Zomi Innkuan USA
Tulsa, OK
 
==============================================
 
Zomi Khawmpi USA 2012
Pawipi Nitak Nihna
Jenks Public School – Performing Arts Center
July 7, 2012
 
Master of Ceremony : Dr. Chin Do Kham
 
1.      Pawi Sapna
2.      Hun-apna thungetna
3.      Mipi muakna laam (Full Gospel Dancing Group)
4.      Lungdamkoh Thugenna
 
ZoLia & ZoTaang Kidemna Hun-geelna
Announcer : Nu Zen San Kim
 
1.      ZoLia & ZoTaang thu pulakna
2.      ZoLia & ZoTaang teelna : Round – I
3.      Lasakna : Lianpi (Zolengthe)
4.      ZoLia & ZoTaang teelna : Round – II
5.      Lasakna : Lianpi (Zolengthe)
6.      ZoLia & ZoTaang teelna : Final Round
7.      ZoLia & ZoTaang Pahtawina piakna
8.      Lungdam thugenna (ZoLia & ZoTaang)
 
Zomi Idol USA Lasak Kidemna (Final)
Announcer : Zomi Idol Committee
 
1.      Pawi Sapna
2.      Zomi Idol USA Lasak kidemna thu pulakna
3.      Zomi Idol USA Lasak kidemna (Final - Top 3)
4.      Zomi Idol USA pahtawina piakna
5.      Lungdam thugenna (Zomi Idol USA 2012)
6.      Mangpha khakna
7.      Lungdamkoh Thungetna
 
Zomi Idol Band
Band Leader : Lianpi (Zolengthe)
Bass     : Suanno
Lead    : Thawnpi
Drum    : Haupi
Rhythm : Khaisawm
Keyboard : Sia Sian
Keyboard : Sia Mung

Views: 125

Comment

You need to be a member of Zomi Community Network - Your Network to add comments!

Join Zomi Community Network - Your Network

© 2022   Created by Zomi Community Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service