Zomi Innkuan Buffalo, New York makai kitelna nuamtak kizo

Dear Zomipih khempeuh
 
Tuni Jan/8/2011 ( Sunday ) ni nitak in Buffalo, New York khuasung a om Pa Kham Khan Suan te inn ah kum 2012 sung Buffalo Zomi Innkuan, New York ong makaih ding makai thak kitelna ka nei thei uh hi. tua mun ah mipi naupang kum 18 nuaisiah simloh mee khia thei mimal 36 kipha a kitelna nuamtak in kizo thei hi. hun manciangin ZCC pastor Thiau Luah Pau in makai teng thupha piakna leh pasian tung apna ong neihsak hi. hih kitelna tawh kisai telcing te min leh pan mun teng hih a nuaiah ong khak ingh.
 
1. Pa Tual Sawm Lian (President)
2. Pa Do Lam Mang (Vice President)
3. Pa Kham Khan Suan ( Secretary )
4. Pa Gin Khen Pau ( Asst. Secretary)
5. Pa Sawm Lian Khual ( Treasurer )
6. Tg. Thang Kap Tuang ( Games & Sport Department Head )
7. Tg. Kham Gen Tung ( Join Games & Sport Department )
8. Tg.Mang Suan Lian  ( Music Department Head )
9. Tg. Dal Mang Suan Thang ( Join Music Department )
10. Pa Dal Sian Lian mung ( Culture Department Head )
11. Tg. Vungh Za Len Mang ( Join Culture Department )
12. Pa Zam Suan Khai ( Social Department Head )
13. Tg. Do Suan Mung ( Join Social Depatment )
14. Pa SB. Langh Khan Mung (Auditor )
15. Pa Pau Khan Thang (Auditor )
Media lam tawh kisai a tuam in kiseh nawnlo a President pa in a kisam bangin ongsemto ding hi.
 
Thuzasak
Pa Tual Sawm Lian
Makaipi
Zomi Innkuan Buffalo, New York
USA

Views: 148

Comment

You need to be a member of Zomi Community Network - Your Network to add comments!

Join Zomi Community Network - Your Network

© 2021   Created by Zomi Community Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service