TYF Tungah Huhna Sumdonna Pan Sum Ngahzah Khakna Zaksakna

 
TYF Tungah Huhna Sumdonna Pan Sum Ngahzah Khakna Zaksakna

 

Dear  Zomi U leh Nau:

 

Zomi Innkuan USA (ZIUSA) mapanna tawh Tedim Youth Fellowship (TYF) te’ Mawtaw Leinang huhna sumdonna pan Sum ngahzah  Ks. 4,017,000, February 24, 2012 ni-in Pa Mangpu (Yangon) te tungtawn in sum kikhak a,  Pu Nung Sian Tuang, President of Tedim Youth Fellowship leh Pu Gin Kam Lian, General Secretary of  Zomi National Congress te in  na thoh thei uh hi. Kawlgam azin Rev. Thawng Khan Cin, Board member of  Zomi Innkuan USA, in Mawtaw leinang sum leh paaite Biak Pasian tungah apna na neihsak thei hi. TYF in Mawtaw hoih khat lei khin a ( Photo Page -2 ah), mawtaw leithak tawh Pu Nung Sian Tuang Tedim lam zuan in, lungdam kohna  nei ding cih thu ki za hi. Zomi Innkuan USA ban-ah, adang huhna apia-te zong TYF pan in zaksakna nei ding cih thu zong ki za hi.

 

Huhna sum piakhia mimal khempeuh, mapang Zomi Innkuan kipawlna tuamtuam pan Makaipite leh Makaite, Tangmite, Pawlmite khempeuh tung ah lungdamna thu kong pulak uh hi. TYF kipawlna in Zomi Innkuan USA tungah huhna ahong ngetna uh tawh kizui in, ZIUSA-EC in huh ding kilawm sa in, ZIUSA-Board tung ah thu kisung a, Board thukimna tawh Zomi Innkuan kipawlna tuamtuamte tungah  huhna ki-ngen in panpihna sum kidong hi.  ZIUSA mapanma in, Zomi Innkuan Missouri in Ks. 2,228,000 tawh TYF Mawtaw leinang huhna na piakhia khin uh hi.

 

Huhna sum kipawlna min tawh piakkhiatna sazian attachment File sung ah om-a, a sawt lo in mimal piakkhiatna a ki thei bangbang sazian zong hong ki tangko beh ding hi.
 
 

Executive Committee

Zomi Innkuan USA, Inc.

 

Tangin,

 

( Go Sawm Khup, Pa)                              ( Do Khan Khup, Pa)                      ( Thang Do Hang, Pa)

       President                                           General Secretary                  Project Manager/EC Member

Zomi Innkuan USA,Inc.                         Zomi Innkuan USA, Inc.                    Zomi Innkuan USA, Inc.

 

 

February 28, 2012
 
P.S: Hih lai attachment tawh PDF in zong kikoih a, TYF Mawtaw Thak photos zong kikoih hi.

Views: 194

Comment

You need to be a member of Zomi Community Network - Your Network to add comments!

Join Zomi Community Network - Your Network

© 2020   Created by Zomi Community Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service