,---,---,---,---,---,---,---,---,---,---,---,---,---,-------,
| ~ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 0 | [ | ] | <- |
|---'-,-'-,-'-,-'-,-'-,-'-,-'-,-'-,-'-,-'-,-'-,-'-,-'-,-----|
| ->| | " | , | . | N | E | M | E | S | I | S | / | = | \ |
|-----',--',--',--',--',--',--',--',--',--',--',--',--'-----|
| Caps | F | R | E | E | S | H | A | R | E | D | - | Enter |
|------'-,-'-,-'-,-'-,-'-,-'-,-'-,-'-,-'-,-'-,-'-,-'--------|
| | ; | D | O | W | N | L | O | A | D | S | |
|------,-',--'--,'---'---'---'---'---'---'-,-'---',--,------|
| ctrl | | alt | | alt | | ctrl |
'------' '-----'--------------------------'------' '------'

Views: 69

Comment

You need to be a member of Zomi Community Network - Your Network to add comments!

Join Zomi Community Network - Your Network

Comment by slasH on February 20, 2010 at 2:50pm
ထူးကီးယားတယ္
Comment by Naulak Dim on February 14, 2010 at 12:31pm
အင္းးးးးးးးး ဘာေတြမွန္းေတာ့မသိဘူးးးးး
ေခါင္းေတြေတာ့ မူးေနာက္သြားပါတယ္။ အဟဲ
Comment by tuang on January 15, 2010 at 8:11pm
ဘာေတြေရးထားတာလဲ.......ေၾကးနန္းစာေတြလား ( စတာ )

© 2021   Created by Zomi Community Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service