Tuni ka case worker nu in na greencard siau ding kipanta ding namin na laihnop, na behlapnop a omhiam? hong ci..kong dotna ahangin mi khat in kamin ka laihnuam hongci a hihman hi..ci-in honggen hi..

 

Hih lai kongat na a hangin UNHCR ah min i piak ciangin i min taktak i piak kei leh zong i laih tengtung loh ding mah hipah leh hoihding in um ing..

 

Mite in i min maanlo i zatlam hongtel lua liang uh.

Keizong ka innteek te in nang namin taktak mah hiam?

Mi pawlkhat minmaanlo azang tammahmah aih cia..ci-in hong dong uhhi.

A mau pen buailo na pi'n ei pen zuaugen minam a hongki ciapteh lohding uthuai penhi..

 

nang e bangci nangaihsut?

 

 

 

 

Views: 115

Reply to This

Replies to This Discussion

Min laih theih ahih bilbel leh thupi e. Kawlgam bang ah min laih na ding baih hetlo hi ven. Gam dang a thupitna tua teng mah hi. A hih hang min laih ding hi zaw maw, min tatak a zang ding hi zaw maw cih khat?
Hih bang in gamdang tung khinsate in no ma tuah thute leh, na haksatnate uh nong hopsawn uh ciang in ko a tung nailote a ding in tampi tak thu theihna leh, phattuamna, kiginkholhna hong nei sak hi. Thu leh la tampi hong hawmsawn lai un. I Zomi minam bup a ding in tampi mah hong huh ding thu leh late hi. Lungdam e.
Gamthumna tun khit ciang min laih na ding vai tawh kisai in a nuai a dan in theih ding leh, a diakdiak in u lian (officer) te kiang ah gen ding, theih sak theih leh hoih ding hi. Kumpi lam pan u liante in min behlap ding, min laih ding hong dotna a hang pen gamdang pen i paikhiatna gam banglo in suahtakna, eima deihna leh i lunggulhna khat pulak theihna "suahtakna, human rights" a omna mun ahih man in i lunggulhna dungzui in puah theih pawl khat om hi. Tua hamphatnate zat siam na ding leh zat theih na ding in, lunggulhna i neih leh ci in U lian lamte in "min na behlap nuam hiam, min na laih nuam hiam, innkuanpihte min laih na ding etc." ong dong ahi hi.

1. Min behlap theihna
-Min behlap ding cih ciang in a diakdiak Kawlgam pan a pai galtaite, gambelsiaute in "family" min ki neilo zaw hi. A neite in zong ki zang khinlo hi. Ahih hang in i tunna gamte in "family" name or "last name kibang" pen a ki zang ciat ahih na dungzui in dotna a om ahi hi. Tua mun ah Zomi te a ding in i family name bang hi ding hiam?
-Family name cihciang minam min acihna hilo hi cih i theih ding zong kisam hi. Tua ahih man in family pawl pawl khatte in a pate min nunung a zang zong om hi. Tua zong hoih pah hi. Pawl khatte in behmin a zang zong om hi. Tangzai zaw bek ven behmin zat zong a hoih khat hi. Tua ahih man in Zomi khempeuh beh leh phung neilo kuamah omlo ahih man in, mi khat, ei pau a thei a, a thei kei zong in, na kiho pih a, na kiho pih man kei zong in a min namuh nak leh "beh" min a om nak leh Zomi hi cih kithei pah hi. Tua ahih man in Family name ding i koih nop leh "beh" min ki koih thei hi. A diakdiak India lam a om Zomi te in tuma kum tampi lai in nana zang khin uh hi.

2. Min laihna vai ah
-Zomi refugee lak ah min laih cih pen a tatak in min laih hilo zaw a, min tatak zang cih ahi zaw hi. Min tatak zat ding cih ahih leh bang hang in UN a lut masak lai in ama min tatak zang masa pah lo hiam cih dotna om thei hi. UN a lut tung in min tatak a zat masak lohna a hang pawl khat om hi.
A. Min tatak zang leh Kawlgam a a omlai a sanggam, innkuanpih, meltheih te I security ding ngaihsutna leh khualna ahi hi. Tua ahih man in UNHCR zum ah min piakna a neih uh ciang amau min tatak a pialo uh ahi hi. Amau min tatak lo pia uh ahih man in gamdang a tun ciang (a diakdiak gam thumna ah khantawn omna ding hi ta ahih man in) min tatak zong zat huai ahih kei leh, zat nop leh zat theih na ding hunhoih ong pia uh suak hi.
B. Pawl khatte in amin tatak hinapi in, min neu (no), nickname zang uh hi.
-Gentehna, a mitatak Thang Tun Pau bang ahih leh Pau No ci-in ama min pen Pau No suak thei ziau hi. Tuabang in min no a zangte in Pauno cilo zaw uh a, minpi dan a suah theih na ding in Pau No ci uh ahih man in amau mipi or min tatak tawh a kilamdangpi khat suak thei hi.
C. Pawl khat leuleu in amau Christian min koih zang uh a, tua bek zang uh ahih man in a minpi uh zong kiselcip, mansuah dek thei hi. Gentehna, James, Martin etc. Tua bangte diakdiak ah, min khat bek a om, zumpi lam I ciaptehna ah min mal khat bek tawh UN a lute diakdiak in amau min tatak a zat nop khak uh leh or a min a bup in a zat nop khak leh ci-in Min laih theih na ding hun, mun hong pia uh ahi zaw hi.
D. Pawl khat in min (2) a nei takpih uh ahi hi.
-Min nih nei pen refugee sung ah ki tawmlo hi. A nei takpi zong ahi uh hi. Tua pen a neutung a kipan akisapna, inn a lawm leh gualte sapna a tuam, sang kah ciang a zat a min uh a tuam cih bang zong hi thei hi. Tua ahih man in tua dan in min nih a neite in gamthumna a tun uh ciang in amau deih min zattheihna ding aki bawlsak pen a lungdam huai mahmah thu ahi hi. Tua hun ciang in ama min nih lak ah a deih zawk ding (primarily name) pen zat theih ahi hi.
E. A tung a teng ban ah a hang dang tampi om lai hi. Zuau phuak cih zong hi khin pahlo hi cih U Lian thuneite kiang ah I theihna in thukhualna leh amau eima haksatna, a hang om ahihna ong telpih ding uh kisam hi.

3. Bang hang in min kilaih?
-Min laihna a nei a diakdiak in gam thumna a tungkhin refugee te sung ah a tung a teng ban ah a thupi mahmah a hang khat om lai hi. Refugee te in I paikhiatna gam (country of origin) pan in laisinna, certificate ngahna leh pilna sinna degree tuamtuam te ah laidal sung ah I minpi mah akizang ahi hi. Tua ahih man in gamthumna a tun ciang in amau experience neihsate, education a neihsate leh certificate tuamtuamte tungtawn in nasep zonna, sangkah zopna ah amau certificate tung a min mah zang nuam uh ahih man leh kisam ahih man in min tatak (official) min neih kik ding akisam ahi hi.
Hih pen- athupi mahmah khat hi mah ei. keibangbel laih themthum khawng kulsa khol keng. min laih in, abuai tamzaw kei muhsa te ah maw. bangbang gam ah a hi zong min laih aa- abuai pen tam mahmah ta.ahi zong first name leh last name zat dan ei lam tawh ki bang lo in, amau ei thei loh kal khawng aa ong lumletsak thei uh in. tua pen thu khat. min laih se lo in, amai or a nung ah- behmin, khua min khawng hi ziau leh hoih zaw sa ingh. Penglam pen- Ye Ko Ko ih cih leh ih mipih te mahmah in zong thei lo ding hi ven mate:::.:.:

Reply to Discussion

RSS

© 2022   Created by Zomi Community Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service