ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ျပည္ေထာင္စုု တိုုင္ရင္းသားမ်ား ပညာေရး ရံပုုံေငြ ဂီတပြဲေတာ္ ျမင္ကြင္း

Rating:
  • Currently 0/5 stars.

Views: 100

Comment

You need to be a member of Zomi Community Network - Your Network to add comments!

Join Zomi Community Network - Your Network

© 2023   Created by Zomi Community Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service