Zomi.org te banglo in email nong piak pah manun kizen hongsa mahmah ing. Zomite ading na deihsaknate mu ka hih manin lungdam ing. Topa'n thupha hong pia toto lai tahen! Amen

Views: 92

Comment

You need to be a member of Zomi Community Network - Your Network to add comments!

Join Zomi Community Network - Your Network

Comment by Zomi Community Network on November 10, 2011 at 7:00pm

Zomi.Net i zat sim in i Zomi min a  pulak leh, Zomi khempeuh mapan khopona khat ahih man Zomi a it, a vei Zomi makaite Topan' thupha hongpia kim ciat lai ta hen! A kisam zahzah, Zomi community system sung a teng mailam ah a pung thei ding leh a kician zaw in hanciam khawm tektek ding hi hangh.

Comment by Tg. Thangno on November 9, 2011 at 8:22pm

hi mah ei. kuama zaakloh kaal in zomi.org pen manpha deuh a hitam? A service zekai deuh a hitam theilo. kei bawllai bang kaal khat val bang sawt hi. A hizong in tu hun leitung manlaang zia tawh kituak in zomi.net vaisai te-in zong nakhempeuh a manlaang ding mah kilunggulh hi. Zomi.net ah i ki dotna, i ki kupna te zong i hihtheih zahzah in a manlaang theipen a i kidawn theihding zong ki lunggulh hi.

© 2023   Created by Zomi Community Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service