Zomi te Zogam leh Chin tawh i buaibuai lai hiam? Kei ngaihsutna ah: Zo(mi, gam, lei ,pau, lai) pen i minam i hihna tawh Zomi/gam/pau/lai/lei a kici hizaw a, Chin cih ciangin Kawlgamsung a Chin State sung a om (Zomi) teng bekhuam hibek a Chin mi cih bang a om hilo hi. Kawlgam sung a state khat a i om lai teng Chin cih pen paihtheih om kasa tuan kei hi. Zogam in pen Zomi te a lom a i teenna mun huam kasa hi. 

Chin State cihpen Kawlgam sung a state neukhat hi lel a, Zogam cihpen Chin state sang a a zai zaw hi, cih kei ngaihsutna hi.

 

Ami genna hilo zaw in Zogam leh Chin bangci kilamdang or Koipen in Zomi khempeuh huamzaw.

 

Kawlgam sung ah Chin state om a Leitung bup ah Zomi te om hi, ci leeng bang ci nasa???

Views: 423

Comment

You need to be a member of Zomi Community Network - Your Network to add comments!

Join Zomi Community Network - Your Network

Comment by Taang Sianpu on October 23, 2011 at 11:07am

Palam khong e, Tedim bang zong Yellow Circle omlo citciat?

Hih map pen i deih mahmah hang tua ci zaw deuh leh cih khat om tawh kibang nasa uh hia?

Tedim leh Tonzang bang zong a lian zaw deuh, a bem tawh ki koih lai leh na cici pong veng e. No bangci nasa uh a leh?

Comment by Cingbawi on October 23, 2011 at 1:24am

Thupi

Comment by Tg. GT on October 23, 2011 at 1:15am

Great ideas!

Comment by Taang Sianpu on October 22, 2011 at 10:36pm

Chin State teng pai khia mawk leng bel, i Zogam neu lua ding ai ve maw?

Mite in a gam uh a lian tektek ding  in hanciam in a sep laitak in, pawl khat in a neu sak tektek nuam zong om hi leh kilawm maw? Ei pawl bel i neih beh kei zong in, i neihsa teng beek a neusak lo ding hi leng hoih mah in ciai. Idea-te hoih thei mahmah ei. Hong zom toto lai vou eh

Comment by David Lian on October 22, 2011 at 7:53pm

Leitung bup inong ciaptehna uh a hi Chin cih leh Kawlgam sunga mun i ngahna min Chin State cih pen paih theih hilo a, ki pelh theilo hi hang. Hi mah leh zang ni a ci ka hi kei a , ki mudah theilo in ki nusia thei lohi. Tua man in '89 Election Campaign in Pu Cin Sian Thang in Chin cih pen Zomi tawh laih ding cih a bulphuh khat ahihna ulak khia hi.

 

Zogam cihh theih nang in leh Zomi kahi uh cih theihna dingin tu ni dongin International Lobby ki bawl nailo in international NGO khat beek in ciapteh na ong pia nai lo uh suak hi. Chin cih pen lobby bawl kullo a a ki thei sa ahih manin hanciam in leitung kumpi gam tuamtuam te kiang ah /zomi ka hi uh cih i pulak theih dinga  ong pom pih ding uh kisam hi.

 

Lam khat panin Pu Khen Za Mong in "Chindwib khiatna ong gen in" ci in Ne Win kiang a pulak teh "Thau tawh thuggen in, Khen Za Mong aw" ci in na dawng kik hi cih pen i zak det hi. A kisap leh thau vui thau tang i zat zong kul mai thei ding hi. Zogam leh Zomi cih identification i ngah zawh na ding in..

 

No muhdan zong za nuam ing..

Comment by hautahng on October 19, 2011 at 7:56am

ZOGAM limtaw a tuipi sung a Gas leh Ngasateng Zogam ah lato leng anhuan nang sing puk in khathum gil bem ah mikhut nuai ah ki om lo ding, Zomi te neih sa Bangala leh Baalee  kituhtuh zaw lai  Aungsan in England leh Japan alutuah bang in Pei ziau thei leng Zogam/lei/tui ahong hi lua ding hi.

Comment by Taang Sianpu on October 19, 2011 at 5:32am

Chin a zang khempeuh i gal ding ci mawk leng bel innkuan kikhen tam lua lo ding ihia maw?
I buaipih thapai ding pen  midang hilo zaw in i mipihteng mah zong hong hi ding hi ven ah. Kawlgam sung a om Zomi te hi lo ding maw? A matpongten sung teng ah Chin, A Innkuan laidalte ah Chin vive ci mawk leng?

Comment by Taang Sianpu on October 19, 2011 at 3:45am

A tung a map pen a khialhna pawl khat om hi. Hun ngah ciang hong gelh kik ningh.

© 2021   Created by Zomi Community Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service