Ei zoomi te pau pen,ih pau leh ih aw te in,ih laiat zia te,ih puah ding,a ngaihsun te tawh,ka ki muh na te ong hawm sawn nuam ing.

Tom khat kong kupno leh kong gennop ah,ZO leh ZOO pen,ih minam min ah,Awtom leh Awsau ih gelh zia:Zo pen,Awtom hi aa,zo=Na ka sem Zo hi.(hih mun ah awtom a hihi.ZOO leuleu teh,Awsau hi aa,ZOO=Kei Zoomi ka hihi.(hih mun ah Awsau hi-iin,ih awsuah leh i at/gelh ong ki tuak thei pan zaw hi  cih a ki gen nuam zaw ih hihi.

lungdam

(kiku lai ding hi.

Khaino

malaysia

Views: 207

Comment

You need to be a member of Zomi Community Network - Your Network to add comments!

Join Zomi Community Network - Your Network

Comment by Tg. Thangno on April 25, 2013 at 6:54pm

Ei lungsim bangziauziau in lai-at/gelh pahpah ding hisaplo hi veh aw. Zolai zuun/puah kici pong in mi khat in a ma utbang a at/gelh, khat in a ma utbang a nuaisuk, a ut ten J, X, Q, ... khawngzang, a ut ten ZOMI khawng ZOOMI peuhci. A zuun/puah nuam veve i hih leh a zuun/puah a kinei tengbeek hong ki pawkthei hen la, a lai-at/gelh beek hong kibang photphot leh uthuai sa peuhmah ing.

Taang Sianpu a leuleu bel kei theihna ciang ah Sihzang, Teizang, Khuano, Zou, ... cihbangdan hi-in eimau Zomi sung a omna leh awsuah zui a, i kikhen tawmna sung a khenkhat hizaw in, (GTN: en Sihzang i cih hang in amau a kampau lian te'n a pau uhciang leh a at/gelh uh teh Sizang in at uh, Zou zong en Zo a i lawh ziauhziauh hang in a mau a pau leh a at/gelh uh teh Zou mah hi zaw.)A hihhang tu lam teh a mauzong Zo mah hongzang zaw uh.

Comment by Taang Sianpu on April 24, 2013 at 11:44pm

A aw suah tawh gelh ding ihih leh, Zou zong angaihsut huai ding ahi ding hiam?

Zoumi cihdan e leh? A aw, pronunciation pen laimal tawh gelh ding ihih leh?

© 2022   Created by Zomi Community Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service