Simsing bang gillo, mihing nunna

A gil simsing abang, itna tawh nasep na hoihte hi.

 Simsing bang gillo, khut tawh bawl van le nate

A gil simsing abang, itna tawh na hanciam, na lungduai, na kuhkal-nate hi.

 Simsing bang gillo sum le paaite

A gil simsing abang, itna tawh phal tak-a, napiak khiat sum le paai-te hi.

 Simsing bang gillo tun zua nunna

A gil simsing abang, tun le zua thupha te hi.

 Lungkia kei ni, haksakna sungah gual zawhna om-a, lungduai-na sungah gual zawhna kisel hi.

  Na nunna simsing bang gil den lo ding-a,

Na hoih nasep leh, na khut mate simsing bang gil den ding hi.

By MN Cinpu

Views: 99

Comment

You need to be a member of Zomi Community Network - Your Network to add comments!

Join Zomi Community Network - Your Network

© 2022   Created by Zomi Community Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service