Dear Zomi U leh Nau,

 

New Zealand Zomi Innkuan ten makaihna tawh May 3/2012 pan 5 May 2012 dong Nelson Khua sung om Burmese, Kayan, Chin leh Zomi cih kipawlna tuamtuam te tawh Nelson Khuakim Khuapam ah ni khat in mi 40,50 ta bang in Nili sung aki zong a hihi. Ah mah pen (Khua lui) Nhal Bual Khua mi Pa. Neng Khan Kap leh Nu. Thang Khen Niang te tapa, unau numei nih leh pasal nga sungpan tapa neu pen a hihi.

 

Sanggam pa Thang Lian Pau MILUN pen abeisa Ni nino (Saturday) 5 May 2012 ni-in New Zealand gam laizang pen ci a, ah ciaptehna mual (Centre Of New Zealand) Mual, singkung ahsanna metre 10 kim tung-ah kikhai lum hi.  05 May 2012 ni NZ Police te’n Helicopter tawh nitaklam 5:pm pawl in aluang vala uh a Nelson Zatopi ah ki koih phot hi. Ah luang hawm pen Zato pan asina hang tawh kisai in sittelna(Coroner) hongpiak or suahtakna hong piak khit uh ciang in sihvuina kivaihawm thei pan ding suak hi (the coroner decides to release the body).

 

Sihvui ding vai tawh kisai dam in kong zasak kik ding uh hi.

 

Itna leh lainatna lianpi tawh

 

Khup Khan Suan

New Zealand

Views: 215

Comment

You need to be a member of Zomi Community Network - Your Network to add comments!

Join Zomi Community Network - Your Network

© 2022   Created by Zomi Community Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service