kei ma web site nalut sak innn lun dam hi

http://newagetuithang.ning.com

Views: 40

Comment

You need to be a member of Zomi Community Network - Your Network to add comments!

Join Zomi Community Network - Your Network

Comment by khenmang on February 6, 2010 at 6:54pm

lung dam huai ei na lut ning ei
Comment by DAL ZA CIN on January 6, 2010 at 4:45am
Dear Pau,
Kamin Dal Za Cin kahi a,kazi katate tawh Yangon ah Pasian nasem in om ung.
Form sungah Lia leh Taang cihbek om ahih manin,Tg ci-in,na at ing.
Hi banga thu i kizak theih nuam mahmah ing.Nangzong na thu thei nuam ing.
Hehpih takin nong zaksak ding hong thuum ing.Lungdam mahmah hang.
Pasian in thupha tampi hong pia tahen,Amen.

Dal Cin
Yangon

© 2021   Created by Zomi Community Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service