ka ngai te ing hong ngai lo ka ngai lo te ing zong hong ngai lo

kei kua mah ing hong ngai lo lawm te aw lawm nu te i gen dan ding hong gen ve vau.

ken zong thei nuam lua .

Views: 129

Comment

You need to be a member of Zomi Community Network - Your Network to add comments!

Join Zomi Community Network - Your Network

Comment by lampi on September 20, 2010 at 5:56am
hei mi khat hoih sa ing ah hong ngai ci leng heii uah hi.
Comment by khaiboih on September 16, 2010 at 10:06am
ka ngaite in, na cih ciang aa ngai theilo aa cih na maw?

Sanggampa` Kammung gen dan tawh ki zuai in-ah na ngaihte hi sak nonlo in ka ngaihpen in hong hi photphot leh zong tampi, na maa hong ki hong ding aa tua pan sanggamte hong gen teng tawh na bel lap le cin senpy mahmah zaw deuh niteh ci-in na ngaih sun ing...
Comment by jack ka on September 15, 2010 at 4:19am
sang gam n dimbuah gen pen kalung sim tawh ki tuak linlian veh aw'.......
Comment by Kam Mung on September 14, 2010 at 7:18am
Nang lawm a ngai maw,, Kei kong gen nop khat ah na zi ding aa na deih taktak a hih leh ngai in,, na ngaih taktak leh ngah ding hi teh,, lawm na ngaih leh na lawm ngaih nu neu mu kha kei in,,,, na zi ding in na deih taktak kei leh ngai se dah in,, buai lel ni teh.... hi thei leh nu mei te' lung sim mu hil hial thei leng hoih ding hi ven ma te,,, he he,,
Comment by David Lian on September 13, 2010 at 2:10pm
Neh zawh thu ci hi ven, khanglui ten, na neek nek keei mai le teh, na hem et khat in ong telsiam in cia... kei zat dan. He..he....he.............................
Comment by Tg. Pau Khan Kap on September 13, 2010 at 6:26am
Tua leh na ngaih mahmah nungak khat kiang ah na lungsim takpi tawh na ngaih mahmah na thu gen in," hong ngai ing" na ci ngei beek hia leh!
Comment by lampi on September 13, 2010 at 6:00am
hi lua ei lung dam mah mah ei .
Comment by Tg. GT on September 13, 2010 at 2:58am
Lai Siangtho tawh kituak in a gamta Tg, Lampi ka pakta hi. LST leh late sung ah Itna khah khia in, itna khah khia in... cih bang la om mah hilo hia? A la in sa sa in, a thu in gengen ahih hang hih dan te ah zang kei leng bang hun ciang zang nawn di ihia? Ci lo maw leh :)
Comment by moemangsen on September 12, 2010 at 11:33pm
Great suggestion from Dimbuah

© 2022   Created by Zomi Community Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service