GZA: LEITUNGBUP ZOMITE TUNGAH THUZAKSAKNA

 

LEITUNGBUP  ZOMITE TUNGAH THUZAKSAKNA

 

I pianna Zogam leh Leitungbup mun tuamtuam-ah thupha sangin kikhenthang aa om Zomi khempeuh tungah itna le ngaihna tawh thu kong zasak hi. Amasa penpen-in i Biak Tung Pasian’ kiang panin daihna le mainawt daupaina thupha note tungah a thakin hong tungkim ciat tahen!

 

2013 kum January kha ni 7 ni panin February 15 ciang ka innkuanpih nu damlohna hangin Yangon aa om Asia Royal Cardiac Hospital ah ka na om uha, Zomi buppi in itna takpi tawh thu nong ngetsakna hangun lam-et beina panin Pasian in hong honkhia-in February 15 ni-in zato panin ka na tuak uh hi. Zomi buppi tungah lungdam thu hong ko ing.

 

A beisa kumte mah bangin tukum-in zong amunmun a gamgam ah February 20 ni ahih keileh, tua tawh a kinai thei penpen a hun lem zui-in ZOMI NAM NI kibawl tek cih ka za a, lungdam thu kong ko hi. 2010 kum Tedim khuapi aa kibawl Gospel Kum Zacin Pawipi aa Zomibup kiciamna om mah bangin i minam itna le pahtawina-in hih i minam ni i bawl pen thupha ngah huai ka sa mahmah hi.

 I biak Pasian in i Zomi khempeuh i teenteen i tuntunna ah thupha hong pia-in Ama zat minam dingin hong siamkim ciat tahen!

 

Hong it,

Rev. Dr. Simon Pau Khan En

GZA Makaipi

March 13, 2013

Views: 171

Comment

You need to be a member of Zomi Community Network - Your Network to add comments!

Join Zomi Community Network - Your Network

© 2022   Created by Zomi Community Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service