ဇိုမီးအိုင္တီီဖိုရမ္

ဇိုမီးအိုင္တီီဖိုရမ္တြင္...
မန္ဘာမ်ား အေနျဖင္႔ အသိပညာမ်ားကို ေ၀မွ်ရင္း မသိတာ သိခ်င္တာမ်ားကို ေမးျမန္းျခင္းျဖင္႔ ဇိုမီးအိုင္တီ ဖိုရမ္အား ကူညီေပးၾကပါ ။ အဓိကအေနျဖင္႔ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္တြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ တစ္ခ်ိဳ႕ ျပည္ပတြင္ ေရာက္ေနေသာ ဇိုမီးမ်ား အားလံုး ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေမာင္ရင္းႏွမပမာ တစ္ဦးႏွင္႔ တစ္ဦး ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္ ။

Views: 66

Comment

You need to be a member of Zomi Community Network - Your Network to add comments!

Join Zomi Community Network - Your Network

Comment by တာန္ဇိုမီး on August 2, 2009 at 5:11am
ဟုတ္ကဲ့ပါ ဆရာ ရဃ္ :)
Comment by tzlin on August 2, 2009 at 4:52am
ဘာမဆုိေမးမယ္

© 2020   Created by Zomi Community Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service