Zomi in world's Blog (1)

LEITUNG BUP AH

Zomi te lei tung gam tuam tuam ah om cih pen i theih tek hi.

zomi te lei tung gam tuam tuam ong teng in i om na gam ii khua hun zui in i gam tak dan zong ong ki khel khel ta a

hih man in i zomi ngei na te i mang suat ding lau huai mah mah hi

Gen teh na in US leh EURO gam tuam tuam a om zo mi te Mangkang ngei na khawng ong zuit to ding pen lua huai sa

ing.tu khang khat sung pen i ngeina leh i pau pen ki zang lai ma ta leh mai khang thak teng a om na uh gamte ngei

na ong… Continue

Added by zomi in world on August 2, 2009 at 4:18am — 2 Comments

Latest Blog Posts

Most Popular Blog Posts

Monthly Archives

2009

© 2022   Created by Zomi Community Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service