Ih aw suah leh ih lai at a ki tuak theih na ding ci-in,Pr.Dr.Cin Sian Pau in,ama reserch zo'n na pan,kong kuppih nuam hi.Hoih pen hi,cih na hilo zaw in,muh dan te gawmtawhding hi ci-in,Sia pa in zong na gen hi.Zo pen,awtom hi-in,zo=bawh lung suih ka zo uh hi.(hih mun ah zo hi aa,awtom a hihi.)Ih minam min awsau a hihman in,zoo cih ding hizaw hi a cih nuam ih hihi.Hih awsau, 'oo',ih zat nop kei leh,"aa,ee,ii"cih te zong zat lo ding ong hipah hi.

 (Atom in ong gen pak ing,ki kum ni)

lungdam

Khaino

malaysia

Views: 240

Reply to This

Replies to This Discussion

Kum 100 bang ki zang khin sa hi ven i khel pak ding bel baihpak ken teh maw..

Reply to Discussion

RSS

© 2021   Created by Zomi Community Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service