Zo mi te a ding leh gam a ding bang ci na sep ding?

Tung hun ciang zo mi te zong degree ki ngah te mi kim in zo mi ka vei cin kam tawh gen gen. Tu leh tu a a ki mang pah leh om lo,bang ci ding,zo gam sung mi mal pha zah leh zo mi te mun tuam tuam ah bang dan hak sat na a tuak pen tam? social maw, thu thuk ngaih sut a khen tat na maw, sum leh pai tawh ki sai maw,insurre maw, ci dan in,khen in social ah zo mi mi muai huau pha zah om ,kum pi na sel lawyer,enginerring, ah zo mi mi muai huai bang zah om cih dan in ciam teh na a om tam?

Views: 58

Reply to This

© 2020   Created by Zomi Community Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service