Ci dih dih leng tu teng thu thak tam lua hiam ah post zong ong ki koih man kei mawk ing ka buaina a tuak kha na om uh leh ong hawm sawn nuam ingh.
Tu nung teng ka computer zat gik cihtak mah in gik hi. Buai ci pi in buai in ka computer ka siansak dan ding zongin nak buai lua hi ingh. Man lo pipi in Anti-virus run leng lah Crack file ahi Patch.exe teng na si khin pahpah mawk in ki run ngam si lo. Windows Update bawl leng lah a kisam lo teng ong kia ditdiut den kei ka huat suak ee...
Tua teng leh ka cmd.exe hong in chkdsk ka run a, tua khitteh chkdsk /f zong ka run beh hi. Error bel mu pak lo. Tua leh ki phasak ngial tak maw ci in chkdsk /r ka va run zen mah leh error tam sim ong om ngei mah ei. atikmpag.sys cihte atikmdag.sys cih te driver error vive mu mawk ....ka lai ka ci ling vat zen hi ven....Tua hi zen maw ci in Registry Error Clean nang ka va zong zen zen a SpeedyPC Pro 3.0.0 ka va mu hi. Tua sangin a thak zaw na om in ken a lui zaw thei suak ingh.

A zen2 in a deih leh a kisam na om uh leh Full+Patch hi pah hi. A nuai link panin na la un. Link a sih leh ong za sak kik un. Lungdam. :D :D

A install dn ding pen:
SpeedyPC Pro .exe pen run inla install in. Na install khit ciangin Launch lo in khak kik phot in. Tu akhit ciangin Patch file .exe pen na install na directory sungah paste in. Gtn: C:\Programs\SpeedyPC\... ah maw tua khtteh tua na copy pan run inla, Patch cih mek leteh ong ki patch ding hi.

Views: 230

Reply to This

Replies to This Discussion

ki blocked ta ci hilo maw... bang cih ding ?

A la in block ta lo ve...

Na om lai mah ei Hiah om ei

Reply to Discussion

RSS

© 2021   Created by Zomi Community Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service