Yei-yei, Yei-yei-yeh

Topa Siangtho Pasian

Nungta thuman thutak

Topa kanunna buppi nahi.

Zeisu

Topa Pasian' Tapa

Topa Akip Suangpi

Topa Kanunna bulpi nahi

Zeisu

[Ka itbel Topa nahi

Nangmah bek kongbia ding hi

(Nangmahbek na hi)3 

Zeisu]2

Topa Lamdang Pasian

Topa Vanglianbel Pasian

Topa ka nunna bulpi na hi

Zeisu

Topa Vanglian bel Pa

Topa lamdang bel Pa

Topa ka nunna bulpi na hi

Zeisu

Ka itbel Topa nahi

Nangmah bek kongbia ding hi

[(Nangmahbek na hi)3 

Zeisu]2

[(Kuadang omkei)3

Nangmah bek na hi Topa]3

[(Nangmah bek na hi)3 Zeisu]2

(Zeisu)3

Views: 75

Reply to This

© 2022   Created by Zomi Community Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service