nam dang pasal nei zaw ding maw zo mi pasal nei zo ding?

US ah zomi tangval pawl khat in zomi nungak te a kum uh tawm sa,nau pang lai ci. A mau kum tawh a ki tuak te lah thei lo leuleu.Lai tan a nei nungak te lah thei lo .Tangval pawl khat pen zite vak ding ut, tua pan ah thu pi bawl nuam lo lai.Tua dan te tawh ki teng sang in hong thu sim te tawh kiteng zaw leng ki kham pha zaw lo ding hiam?ei lam pan ho pih ma sa leng leh deih lo.KOn ci zaw ding nungak leh tang val thu ah kua in ho pih masa aa vil ma sa zaw ding.Tua bang dan a i ki khel kei aa leh bel zo mi nu mei te nam dang tawh ki teng ma ta in teh.

Views: 229

Reply to This

Replies to This Discussion

Hih thu pen a hihna ciang khat om in ka ummaawh mah hi. A diakdiak in ei Zomi pasal tampi tak pen numeite hopih dan, lungkimsak dan, amau deih theih dan ki siam hetlo hi. Ki siamlo cih sang zong, ki sawmlo leh numaite lungkim theih ding in hopih ding, maiet dan kisiamlo ici zaw diam ah. Midang gen loh a ei mahmah in zong "numeite hoih tak in hopih, lungkim na ding in hopih, kem, khoina etc..." pen PASAL VANGKIAM HUAI kici kha thei hi. A tatak in numeite lungkim na ding haksa lo a, sum tampipi neihh vatvat zong hi masa lo hi. I hopih dan, i maitai dan, pau neu khat i piakna, letsong khat i piakna, mite lak ah i zumpih ngamna or i zumloh pih ngamna, mite' lak ah vang i piak na etc. ahi hi. Tuadan khat mah in lah a thu neu cik mah tawh lungkimlo thei cih bang hi leuleu hi. A tawpna ah bel khat leh khat ki theih siam na ding leh, kihopih dan siam ding mah thupi sa ingh. I zomi.net dan mah in i website tung tawn in khat leh khat ki theih tuahna leh ki-itnate hong khang ding in ka lamen hi. I muhdan ciat leh i theih dan ciat ki hawmsawn lai ni leh.
nadang in,Denmark aa ong zin -LZI makaipi Sia Dokham ( Dr.Dokham) kiang hih thu tawh kisai- ka dongh ngei aa, amanh bang ong ci hiam cih leh! naalian aw- namdang zi ih neih ding leh -ih zi ding te leh ei bang ci dan- ciang pilna nei aa ih zi deih dan en zui zoding maw? ei deihdan ih zi in ong zui zo ding maw! ih ngeina( Zo ngeina) ong zuihpih kei zong in, ong telsiam pih ding maw? tua teng ih ki zawhciang neih pan ding hoih sa ingh ong ci ngei hi. ken zong tua teng pen a ki sam mahmah in mu ingh.

1. Zomi aki ci limlim a utlo( amu dah) khat zi in va nei kha leng ee?
2. Ama thu( amangeina bek a thupi sak khat) zi in va nei kha leng ee?
3. Mang vom mangkang zi ih nei zong in, Zomi mah ki hi veve aa- mailam ah ih suan, ih khak te- Zomi itna ih neisak zo diam?

PS: Zomi nungak( numei ) te zong pasal te'n zi ding aa Zomi zi leh ta mah ih cih mahbang in, Numei te-in zong Zomi pasal mah ong deih ding uh ki sam aa- khut langkhat vek ih bet hangin, ginglo aa alangnih mah aa ih bet ciang ging pan hi.
Leitung ah- pasal sa'ng in numei tam zaw a hihman in, Zomi zi ih deih leh- ih zon siam mahmah ding in mu ingh.

naalianzomi
na thu gen pen bel man sak mah mah ing ee. lung dam peuh mah ei. Nang ci dan mah in nam dang pasal or zi i nei zong in zo mi mah i hi ciang aa I ngei na leh i kam pau te tu hun tawh ki zui aa i puah in sang bang nei leng.Hoih mah mah ding ai ve maw.KI kum to to lai ni ee.
Zolia ten Zotg te nambat khat na mah ah a koih ding thupi, leh
Zotg ten zong Zolia te nambat khat na mah in a koih ding thupi penpen sa ing.
Namdang a nei kha te zong lah mawh sak theih om tuan kei
Pasian in a namdang lawmnu/pa a ding a gamdang a puak zong hi thei e maw..
Kua kua tawh na ki teeng kha zong in na minam, na ngeina, nalai, napau, nagam manggilh sawm kei limlim in.
Mi pawl khatte namdang Zi or Pasal nei na pi-in zomi bang a min a azang (zomi penglam) tesang in a Zomi zaw phial bang om veve..
Pawlkhat te leuleu Zomi mah Zomi mah cici na ci in Zomi Zi or Pasal nei takpi mah in a hih hang a ta te Zomi hihna, Zopau, Zolai, Zongeina, etc. te theisak lo mah zong om kawikawi veve. Pawlkhat te bang kei kapa/nu Zomi ci a, a nu/pa a neumuh bang om thei lailai..
Namdang pasal hong neihsan kei un maw..Ko khasia luading hi ve ung.. Zolia te mah hoih, ithuai, ngaihbaang hongsa ngaungau ung maw..Singdang tgpaal nibang a lun zong Zosuan tgpaal ciibang hong teel aw..Zolianu aw..
Kua minam kuam minam a hi zong in nupa ki kal ah ki it ding thupi sa ing,, ki ngaih ding thupi sa ingh,, Mi namdang ih neih khak zenzen leh bel Pasal te in pasal vaipuak ih theih ding thupi ding ai ve,, ih ta te ih minam ,, ih lai,, ih pau ,,ih ngei na te ih hilh den ding leh ih theihsak ngiat ding thupi ding ai ve
cih nget gut aw kha siat huai leng ee ma taw. lung dam ee.
namdang pasal ong neih san peuhmah ken maw

Reply to Discussion

RSS

© 2020   Created by Zomi Community Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service