Hih ka Title tel tung tawn in mikim in ihzuih theih pah ding khan toh na bang kisam, bang aipen tam?????... Bang kisam pen tammmmm....

Views: 65

Reply to This

Replies to This Discussion

Hih mi kim ii zui thei khan to nang in gen pak ding hak sa sa ing gen gen leng tam pi om kha in um mawh ing, a tom thei pen in mi kim in ih zuih thei pah,ding khan to na pen ama sa in ei leh ei in lah ngaih sun thei lo ih hih pak ciang in, ki sam ka sakah gawngsawng( ma kai ) khat tei tei a kipum piak ngiat khat gam tat na lam ah pil na lam ah,na khem peuh ah ahoih a pha tawh ong lam pui ding a ki pum piak khat om masa leh khan to thei nang in lampi ol kha pen in ummawh ing, ahih hang kei ngaih sut na leh no ngaih sut na bang a ci tam.
Hih "Mikim Zuih Theih pah Khan toh nang" cih title kong tel na ah, kei ngaih sut ah Pilna zong ding hileng mikim in kizong zolo a zong ei ii munleh gam tawh thu ong gen pian hi. Hauh na mah thupi cileu leu le hang A sum Zian ding leh tua talen kinei kimlo a hih manin hak sa ding in ka mu hi. Makai neih ding cih leuleu pen a hoih pen a hih hang mikim in a bang ci aitam telzo keng makai thu zui nuam/zo lo hi hang. Tua a hih man in hih ka title tel tawh kizui in kei muh na ah Mai tai in Mihosiam(ဆက္စံေ၇း)siam pen mikim in sinding lah hak salo a, zong sum bei thuah leh talen neilo cih omlo in ka um hi. Sep hanciam luat ding zong hilo a zong makaih a kul zong hilo hi. Hih dan in Maitai in Kamsiam khat in Lawm neilo cih omlo a, zong nasep naleh a pai na peuh ah maipha ngah hi. Hih bang in ei mah tek in Maitai in Mihopih siam leng hih sang in 30% peuh mah khang to lai-in umhing. Bang dan in ih ngaih sun tek......

Reply to Discussion

RSS

© 2020   Created by Zomi Community Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service