Itna sisan luangin Ka tatsa mite
Khuamial gimna sung a kahna aw kaza
Lainat in kakhiluang Kuasawlding kahiam
Amangthang Kha te Kuanpi khiading hiam?


Topa'n Nang hongsam Lainatna aw tawh
Ka nasemding te tawmlua e
Mangthang kha tekiang Itna thugending
Nang hong sawl ing e Nahizodiam ci'n
(Mangthang kha tekiang Itna thugending
Topa'n nang hongsawl haibang nang hongngak)


Naneih-nalamh khempeuh kongpiaksa hi-a,
Khatzong siitlo-in Lakikthei Pa kahi
Hizong lakik keining, Naphalbang pia-in
Van ah nongciahciang na hawmthawh khadiai

Na tuailai in semin Tumbang na huaiding
Na neihlai pia in Beina hiun hongtung ding
Gal leh sa haksa in buaina'n hong lap ding
Septheihlai'n semin Khua hongmial ding hi.

Views: 80

Reply to This

© 2020   Created by Zomi Community Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service