Zomi Innkuan (Singapore) 2011 Khuado Lapi

ZIS KHUDO (2011)


1)      Zo yinkyimuh^, min man mawh na’n, kumcin ning nek khuado pawi, laai ah bual vai^, laai ah bual vai ee.

@ Sian cithu lah^, sim leh mal gam kaai let ta, ei lah pupa khan zui aa, lai luh lai nuam, lai luh lai aw ee.

2)       Ningzu ne gawl bang ki-im aa, lai ah lenkhuang, gin ngaih no aw ee.

@ Lenkhuang gin leh zamluang ngaih no, gal ah don te lung hehkai, lung hehkai e, lung hehkai aw ee.

3)      Zaangtui gual tawh^, nga bang lam na, ka lenkhuang gin^, na za nai Nian aw.

@Na tun cinthu^, len gui khau bang, pal lah lia duang^, na nem ei Nian aw.

(Lenkhuong gin leh’ ngaih na tongsuoh, zan cieng maimit’ siing maw’ng, nem law’ng ee.)

4)     Kei ka hei na^, mal gam taang ah, tang khuakhal limthe hong khuang, the hong khuang aw e^, the hong khuang aw ee.

@Tang khuakhal lim^, the hong khuang e, kum khen nineg nek gim hong nam, gim hong nam e^, gim hong nam aw ee.

5)     Do na lingling^, dona lingling e, gual in kum khua, do na lingling ee.

@Gual in kum khua^, do na lingling ee, do han ah nau bang va kap ta’ng ee.

 

6)     Nang na om-dan^, nang na pian-dan, tong kong san buang,, na mel mah ta’ng nei ci maw Cing pian, Cing pian-Cing pian, Cing pian dan dang e, Cing pian dan dang ee.

@Cing pian dan leh^, mual-tumtai aw, paallai kong lo zo diam maw Cing pian, Cingpian-Cing pian, Cing pian dan dang e^, cing pian dan dang ee.

7)     Tong ih ciam na^, thang sa-kamkei na peel lo aw kei ngaih Niang, kei ngaih Niang e^, kei ngaih Niang aw ee.

@Na peel lo aw^, kei ngaih Niang aw, gam sangsa bang; tai na om loh; kei ngaih Niang, kei ngaih Niang e^, kei ngaih Niang aw ee.

8)     Tul kuan lia leh^, taang vang kingai, kailai lia tong dam san zongh, duang kivul thei^, zel e lawm Nian aw.

@Duang kivul thei^, zel ee lawm Nian, piang pan sen gim^, nam cia lawm Nian aw.

9)     Bu-al hi aw^, ka khawi mel hoih, min thang tung-mu-vanlaai hi lengh, van ah kong len^, pih ding lawm Nian aw.

@Lia na kungtung^, ngalh-liam taang kei, cinthu hileh, lenmual ding-khup, vat kongci^, pihding lawm Nian aw.

10)  Gam zaang lai ah^, a sing-za-buang, khat aa na po, na hlim bel vawi ee, tuai-guah leh lum,-mei kisung zong leh, kei nei sung^, zodiei nah-nun aw.

@Kei nei sung^, zo diei na-nun aw, gual ding sial bang, na lianlo zong, kei ding zangvui sai bang in, limlian cia^, limlian na-nun aw.

 

Muvanlaai

(Singapore, 26-10-2011)

 

Views: 249

Reply to This

Replies to This Discussion

Singapore ah ZOMI KHUADO Kibawl Ziahziah
Khuado Pawi man (photo) te na etsak vuau.
Khawmlay
Singapore
 

Singapore ah ZOMI KHUADO Kibawl Ziahziah
 
 
Mun tuamtuam ah Zomi Khuado kibawl khin, mun tamzaw ah kibawl lai ding cih a kizak ciang 'ei zong i ni ciam hong tung phot peuhmah leh maw' ciin Khuangpu Pa Kam Khen Mang in a khuang na pho keu sitset a, Sialki na pho vaam sitset a, Naulak pute khanggui a Zomi unau ki it Lian Do leh Thang Ho te bang lungsim ah hong kilang vangvang hi. 'Ka khuang pho a keuta hiam' cih a sinna a Pa Mang in a innkatau dawn ah beng kheuhkheuh a:
 
(a). Do na lingling do na lingling e;
Gual in kumkhua do na lingling, do na lingling e.
(b). Gual in kumkhua do na lingling e;
Do Han ah naubang va kap ta'ng bang va kap ta'ng e.
 
cih la a na sak kheuhkheuh khangno lapawl sin dingte in a zak uh ciang bang lawplua kisa in otsan uh a, 'Pa Mang, khuado hong tung ding hita, maikal hita ei' na ci keei uh hi.
 
Zomi Engineers te sponsor na tawh a kibawl tu kum 2011 Zomi Khuado Pawi pen 'Sehnel Tual Mong' acihna uh Pasir Ris ah kizanga a, guahzu ziahziah nuai ah tuipuan lianpi kizawng deda in Liando Han vehna la khawng kisa ziahziah hi. Nasep tuamtuam hang leh khawl ngahlo tampi a om hangin mihing 75 kiim bang kihel thei ahih manin nopci mahmah hi. Singapore ah Zomi Khuado a khatvei kihelna te vaidawnna sungah mi tampi mah a khatveina hi a, khutbetna tawh kimuak ziahziah hi. Mel kilahna a kineih kawm in vaidawnna niangtui leh buhman leh beli ngaan huan kine kawm pah a, Zomi Innkuan laiatpipa Pa Dal Do Langh genbangin, "Nasia lua," himai hi.
 
Christian ihih mah bangin hun leh vai teng Pasian tungah apna leh hunpha ngah mana lungdamkohna Sia Khampi in nei a, hun a banban in kizomto suak hipah hi.
 
Khuado Thugenna:
Thulu: "Khuado Hong Piankhiatna leh A kizatdan" by Pa Kam Khen Mang
 
Khuado nam nih om a, a khatna pen Anlak khit lungdamkohna hi a, tua pen tuni a i zat October kha a kizang pen ahi hi. A khatzaw pen Lo pawi zawh lungdamkohna hi a March kha pawl in kibawl in Khal khuado ahih kei leh Luai kivawh in nungak tangval luai ah kiluai ahih manin Luaikhai khuado zong akici hi. [Khua pawlkhat ah Lawm Annek ahih kei leh Sialsawm zong a ci om inteh.]
 
Khuado hong pianna pen gendan tuamtuam om a, mun leh mual kidan dungzui in kibanglo kawikawi hi. Nidangin innkuan sisa te a han vuah va kipai in ann leh tui kipuak in, zu leh sa kipuak a, nek leh dawn tawh va kido hi. Tua banga masa pen Lian Do hikha dinga, tuni in zong Lian Do han ah pu Naulakte a va hawhna la zong a om hi.
 
Anlak khit ahih manin mite zong kihawh kiveh manzaw deuh, zin leh leng zong kineizaw, veng leh paam zong a lim a al kinekhawm in kihawhtuahzaw a - veng leh paam pan hong siimte leh zin leh leeng kido den ahih manin khuado a kici hikha ding hi.
 
Khuasungah papite zong kikum khawm in - tu kum annlak khit kua in hau, kua in haulo cih genkhawm uh a, i khuasungah ann kikham diam khamlo diam cih kikum uh hi. Khuasung mi ann haute in a neilo zaw deuhte kiangah na zuak masa ding, khua pua ah na zuak nailo ding cih bangin kikum masa uh a, ei khua ann i khamna dingin kihuhtuah, kido tuah ciat phot ni ciin a kikupna uh zong khuado a kizatna ahi hi. Khua ah ann a kikham theihna dingin khuampi tawh do banga kido tuah, kinang tuah, kitawsawn tuah cihna hi. Ann zeek dan ding banah mai kum lokhawhna ding mun zong genkhawm pah uh a, ann khamna ding gelkholhna hipah hi.
 
Mai kum Khuado ding zong kigel khol pah a, kua in zu bilh ding, kua in vok khawi ding, kua inn ah kizang ding cih bangin gelsa in kinei pah hi. A khuado do dingte in vok khawipah in zu zong na bilh pah uh hi. Zu pen a kibilh ciangin kha khat khit bang ciangin kiampah ahih manin a tungah sunnelh uh hi. Tua bangin thumvei bang a sunnelh khit uh ciangin khum mahmah a, peeng nawnlo hi. Bilhnelh lohte pen peeng pahpah a, khuado sung kikhom theilo hi. Vok a kigawh ciangin a phuk pen naupangte a mut ding kituh in a kimut khit ciangin tualpi ah kituh in vuikhu mahmah a, puanthak neita leng tualbualna leh nekna khempeuh khutniin nulna in kizang ahih manin nitak ciang puanthak zong a lui suakta hi!
 
Kum khat sung tawntung lo lam ah kigiak, lo lam kikinzaw ahih manin inn leh khuasung kipuah manlo a, buah thilthel ahih manin tuapen kivatsiang, kihahsiang in khuasung kipuah hi. Dawi leh kaute zong teeng dingin ki ummawh ahih manin kihawlkhia a, cidamna dingin thungetna (tualbawlna) kinei hi.
 
Zomi ihih manin Khuado a zang  ihi a, mailam ah zong i zang to zel ding hi. Zomi ihih manin i minam i it dinga, i pau i it ding a, i lai i it ding hi. Topa hong piaksa i gam i it dinga, i puah, i zuun ding hi. I gam, i khua a puklohna dingin do ding ihih manin tua pen Khuado a thupina ahi hi. Khuado thupha hong tung kim ciatta hen.
 
 
Khuado Thukituh Nasia Mahmah:
Thulu: "Zomite Gamdang i tun i Khantohna Hi"
 
A tunga thulu tawh Zomi Khangno guk in thukituhna hong nei ziahziah uh a, mipi in tha ngahlua in khutbet ziahziah hun om liang hi. Thum in gum in thum dangte in nial uh hi. A gum lam ah - Tg. Cin Za Lal, Lia Dim Hawm Lian leh Lia Cing Sian Nem pang uh a, a nial lam ah Tg. Thang Khan Khual Andrew, Lia Niang Khan Zo leh Nu Cing Suan Lian pang uh hi. Speaker sem Rev. Nang Sawm Piang zong lawplua ahih manin omkhong theilo hi.
 
A gum lamte in - Zomite hih banga Khuado Zomi khempeuh in ni khat i zatkhop diamdiam pen i khantohna hi. Gamdang tung kei leng khua lam ah innkuan peuh, beh kipawlna peuh, khua kipawlna peuh tawh kibawl a, kituam do tek hi. Tua manin gamdang i tun pen a hoihna khat hi. Tua pen khantohna khat hipah hi. Gamdang i tun ciang sum leh pai zong tam kingahzaw, khua lam zong kikhak thei, huhna sum nangawn kipiazo zaw hi. Pilna siamna lah kibehlap, zong nuam peuh leng self -learning nangawn in pilna kingah thei hi. Cidamna lam zong hoihzaw, gilpuak, nekkhial, huutvei cih peuha si mawkmawk kiomlo zaw deuh a, H1N1 leh SARS te nangawn lakah kikepzia hoihzaw hi. Nuntak sauzaw deuh cihna hi. Muhna zaizaw in, theihna kibehlap a, mite gamtatzia a hoihzaw tampi kiciing thei hi. Khua lam ah i zak ngeiloh, i theih ngeiloh thu tampi kisiamlawh hi. A gam zong na siangthozaw, na nuamzaw, vanzat kicingzaw, hamphatna ding zong tamzaw, sianthona zong hoihzaw ahih manin pollution hanga cinatna cihte zong tawmzaw hi.... ci uh hi.
 
A nial lamte in - Zomi te pen pupa khana kipumkhat khinsa hi a, Khuado a tuama i zat manin tua kipumkhatna a sia hipeuhmah lo hi. Innkuan, beh, a khua in i zang zongin kiholo, kinopmawh cihte om peuhmahlo hi. Gamdang i tun manin khuado zatna hang bek tawh kipumkhatna khang hi cihna ding om tuanlo hi. Zomi te khangto i ci a, gamdang i tun hangin mi khutnuai mah ah (boss te nuai mah ah) ki-om veve lai hi. Gamdang i tun manin kisuakta tuanlo ahih manin khantohna hikhin pah tuanlo hi. Sum leh pai tawh huhzo zaw cih pen - a sum a om hangin huhnopna lungsim om kei leh kihuh tuanlo hi. Gamdang tun khit ciang huhnopna khang hethat cih om tuanlo a, panpih nuam peuh leng koikoi ah i om zongin kihuh, kipanpih thei veve hi, gamdang tun man hi tuanlo hi. Gamdangah pilna om hi cih ziau zong dik khinlo hi. Pilna pen mun khempeuh ah om a, deihna a om tuan kei leh gamdang ah i tun mawk hang i pilna kibehlap ding hi tuanlo hi. Deihna a nei Abraham Lincoln bangte in koi mun peuhah om leh pilna ngah veve ding hi. A taktak in pilna pen Pasian hong piak hizaw a, gamdang tun ciang a kingah hilo hi. A khangto mi, a khangto minam i cih pen ama uukman, ama hanciam man a khangto hizaw a, gamdang a tun mana khangto hituanvetlo hi. Huihniin (pollution) pen gamdangah tamzaw hi; a khu vauvau akimulo bek hi. A khu vauvau a kimuhna i gam lamah huih siangtho kingahzaw mawk hi. Ngimna sang i neih kei leh gam khangto i tung zongin kikhangto tuanlo ahih manin  - Zomi te gamdang i tun pen khantohna hi kici pah thei tuanlo hi.
 
Nasia hiven hih thukituhna pen. A zo zaw saang ding kitheilo a, kua siamzaw cih zong kitheilo, kisikim mahmah uh hi. Lawital kum 8 phasa tuak Cikha zanglo a kisi bang hi ciin Khuado siim mipite khat in gen hi!!
 
 
Thukhupna:
 
A tunga khempeuh zah maha nuam Kimawlna (games) tuamtuam - tui dip kidemna, khaukual kipiaksawnna, tuithawl kipiaksawnna, kigingkhollo a thugenna (extempore speech) leh ngaihsutdan leh saan dan a tuam tek cih lahna hunte zong nopci takin kizo thei hi. "Zomi Engineers te aw LUNGDAM" cih tukum Khuado Vaihawm Pawl pan a kigen khit ciang, "Topa hih ciang nong gualzawhpih lungdam ung. Ka nek lai ding uh ann leh tuite zong thupha hong piaksakta in" ciin Zomi Innkuan Pastor Rev. Nang Sawm Piang huihpi guahpite tunga thuneipa tungah lungdam ko hi.... Gilvah taka Zomi Engineers te hong vaihawmsak anntuun a kinek phitphet khit ciangin phawk tawntungna ding ciin Group Photo hun hong tung hi! Hun in lah hong ngaklo, khoh theih lah hilo ahih manin.... a kuamah peuh khitui laam pilhpelh kawmin, "Mai kum ciang cidam in kimu kik ni maw, Mangpha" ciin khialah pipi in lenmui kai khuazing hiaihiai nuai ah khut kilen in MANGPHA ka kikhakta uh hi...
 
Hih bang hun hoih leh hun nuam eitengin cik ciang i mu, i zangkhawm kik tam maw!
Topa aw kote hong tawnpih in. Mangpha.
 
Khuado hun hong tun sima ka pa la deihpen khat hong gen hamtang dih ning:
  
(a). Tukawl tawi kum khua i khenna,
Ningzu khum leh aisa aw e.
(b). Ningzu khum leh aisa aw e,
Khan kum sawt ciamlai leng aw e.
 
Khuado ngaihna khitui nul kawm in,
 
 
 
Hau Za Cin
Phuitong Liim
From: Hau Za Cin a target="_blank" href="mailto:suante2002@yahoo.com">suante2002@yahoo.com>
To: Zomi a target="_blank" href="mailto:zomi@yahoogroups.com">zomi@yahoogroups.com>
Sent: Thursday, 27 October 2011 12:16 AM
Subject: [ZONET] Singapore ah ZOMI KHUADO Kibawl Ziahziah

Zomi Innkuan Dumas (Dumas Zomi Innkuan) Khuado Pawi Photos:

https://picasaweb.google.com/116282532914018907052/2011DumasZomiInn...

Australia Zomi-te Khuado Pawi

http://www.flickr.com/photos/69278651@N06/

Zomi D.C Khuado pawi 2011 nuamtak kibawl

Zomi Innkuan D.C Kum 10 cinna leh Zo ngeina Khuadopawi pen Zomi innkuan D.C makaihna tawh October 29, 2011 ni in Baltimore, Maryland ah picing tak in kibawl aa, tualai ah Zomi pih tampi in hong muak uh hi. Lasakna, gualnopna tuamtuam zong kinei in nuam kisa mahmah hi. Hun zatna ah Lia Siannu leh Tg. Thawngmung ten Hun uk sem uh hi. Gualnopna atuamtuam bawlna pen Pa Khup Sing leh Tg. Thawng Mung ten hong makaih uh aa, lucky draw (Mee) sawkna zong kinei hi. Tualai ah First Prize pen Tg. Thang Muan Lian, Second Prize Lia Ngunno, Third Prize Lia Nempi ten ngah uh hi. Zomiten i Zo ngeina manpha khat a hi Khuadopawi pen i kepcing den ding thupi mahmah hi.

For more info: www.zomidc.org

https://picasaweb.google.com/thawngnyunt/October292011ZOMIDCKHUDO#

View Khuado Celebration photos at :

Zomi D.C News group

Washington D.C

----------------------------------------
Zomi D.C egroup Owner
zomidc@yahoogroups.com
www.zomidc.org
"Zomi Sungah Innkuan khat i hi hi"

Reply to Discussion

RSS

© 2020   Created by Zomi Community Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service