GUALNAM UNAU KIPAWLNA-YANGON, Hih i Beh Pawipi sungah, gamsung gampua a om pu GUALNAM SUAN khempeuh sung panin anuai a nam teng pahtawi-na kipia ding hi.

I Beh Pawipi sungah, gamsung gampua a om pu GUALNAM  SUAN khempeuh sung panin anuai a nam teng pahtawi-na kipia ding hi.

(1) Kumpi lam biakna lam Doctor (Degree) ngah khempeuh

(2) Catholic Father (Priest) ngah teng

(3) Kumpi lam pan Mangpi Za tungsiah ngah teng

(4) Cidamna lam pan M.B.;B.S. ngah teng

(5) 2008-09 laisin kum leh tu kikal tan 10th zo 3 Distinctions leh a tung siah ngah teng

(6) Yangon Gualnam Unau Kipawlna a phuankhia masa teng

Hih a tunga teng pahtawi-na hong kipia ding ahih manin ah, pahtawi-na ngah dinga kilawm hong ki contact kha nai lo na om lai khak zenzen uh leh hehpih na tawh anu-nung pen 31/12/ 2011 ma-in thu nong zaksak na'ng un kong thei sak uh hi.

Pasian heh pihna tawh YANGON  GUALNAM  BEH  kipawlna (Khuado) pawi leh kum 25 cinna (Silver Jubilee) pawipi bawl dingin ki geel-a, nitak ankuang um khopna ki-nei ding a hih manin, Yangon khua sunga  om Pu GUALNAM  SUAN  peuh mah pelh loin i pai kim tek na’ng kong zasak uh hi.  Kum dang I zat ngei nai loh, Gualnopna tuamtuamte zong ki nei ding hi.

 Amun  : MBC Hall, No.143, Min-ye-kyaw-sua Road, Lan-madaw Tsp.

Ani      : January 4, 2010

Ahun   : 11:00 Am – 4:00 Pm


Thu zasak

Pa Kham Suan Mung

Secretary

GUALNAM  UNAU  KI-PAWLNA - YANGON

Ph: 01-522227

mail: kokhanmung@gmail.com

Views: 219

Reply to This

© 2022   Created by Zomi Community Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service