Pianna

“Zogam Lapu” ci-a min nei Sia Thang Sian Khai pen Pimpih khua-ah 23.2.1957 ni-in piang hi. Pimpih khua-ah Tan 4 a zawh ciangin 1968-1975 sung State High School Tedimah kahin tua panin Thuklai-ah kisuanin 1978 kumin Tan 10 Thuklai State High School panin a zo hi.  1978-1984 sung Rangoon University-ah kahin 1984 kumin B.A. (Philosophy) a zo hi.Sumbawl lawhsam

Laisim a zawh ciangin sum bawl ding ngaihsunin Lamka lamah khualzin zel hi. Ahi zongin tuahsiatna tuak den ahih manin a lungkia hi. 1984-1985 sung Imphal-ah kha 3 sung thong kia hi. Kum 1987 Sept. 9 ni-in Cikha leh Tonzang kikalah sum bawlin a khualzinna-ah ni khatin nihvei motor accident tuak hi. Ahi zongin Pasian in keemin liamna baina nei het loin suakta hi. Tua bangin tuahsiatna pan a suahtakna pen Pasian deihna om ding hi ci-in tua panin Pasian nasem dingin kipia khia hi.

Pasian nasepna

1987 kum tawp lam ciangin Tahan a om Evangelical Free Church of Burma (Myanmar) Pawlpi-ah Youth Worker hunbitin sem hi. 1990 kum ciangin Rakhai gam Kyawkdaw ah missionary na sem dingin pai a, 1990 tawp lam pan 1992 dong Pegu Division Penwegone khua-ah kisuan leuleu hi.  1992-1994 sung a pianna Pimpih khua-ah Local Pastor sem hi. 1995-1997 sung Tedim khuapi sungah Anti-drug Christian Youth Fellowship phuanin guih theih kham theih veina late a sa kawikawi hi. Khangno a sia tampi takin kikhelna-in nei uh hi. Evangelical Baptist Conference Pawlpi-ah kum 1994- 2007 sung gambupah La makaipi (Music Director) sem hi. 2007 kum a kipanin Tahanah a zi Zam Ngaih Lun leh a tate pasal 4 leh numei 3 tawh Pasian na semin om uh hi.

La tawh kisai nasepna

Aneu tung Tan 3 a sim lai-in Tahan panin Independent Church of Burma (ICB) kici tu-in EFCB panin Lusei lapawlte a khua uhah pai-in lasa uh a, siam sa mahmah hi.  Lapawlte tawh kikhawlin a tenor bang a zui thei pah hi. A tangval ciangin a pu Dai Khan Gin (tu’n USA) in Solfa hilh zelin 1974  pawl ciangin Lapawlah kihelin la phuak kipan ta hi. La uuk kisa-in Tedim State High Schoolah a kah lai-in zunthak khuan sung nangawnin lapawl sa zo zen uh hi. Tua hun lai-a Zangkung Radio Zo hunah lasa zel Sia Gin Hang, Sia Mang Za Suan, Sia Kham Go Mang cihte eng lua-in, “Kei zong Tan 10 ka zawh ciang Zangkung Radio pan la sa nuam tei ing ei maw” ci den hi.  1978 kumin Tan 10 a on’ ciangin nuam lua-in Zangkung Radio-ah lasa thei ta ding ci-in Zangkungah College kah zawhna ding lampi a zong hi. A pu Huat Cin in Ks.100 dal khat pia-in tua tawh Yangon tung hi. Yangon a tun’ ciangin Radio panin lasa thei takpi hi. “Ut mahmahin tum tentan peuh lehang Topa in hong gual zawhpih hi” cih pen a teci pan’na ahi hi. 1980 kumin Sia En Lam Cinte pawlin “Blue Hill” kici lakhui a khum lai-un amah zong la dawng khat beek khum nuam, sa nuam mahmahin a kineelneel hangin sak khuan a ngah zo kei hi. Sia Gin Za Lian (Lianbawi) makaihna tawh Agape No.1 a khum leuleu uh ciangin ut lua kisa-in kineelneel taleh a lut zo peuhmah kei hi. “La dawng khat sa thei-in si pah mai leng zong phamawh ka sa kei hi” cih zah dongin la khumna-ah kihel nuam hi.  A sawt loin Zangkung Zomi Tuiphum Pawlpi huhna Ks.1000 tawh 1980 kum tawp lam ciangin “Sihna Kigo Zo” No.1 khum thei a, a lungdam zia kigen thei lo hi. A la khui pen zom toto-in tu-in Series No. 11 dong khum zo a, a la phuak khempeuh 1200 val khin zo hi.  A la phuakte lakah gamngaih la “Tuun sung khat pan piang hi ngeingei hang e” cih pen a minthang mahmah khat  hi a, biakna la lamah “La kik thei leng maw” cih pen a deih mahmah khat ahi hi. Sihna kigo zo series a kum leh a sponsorte hih bang hi.

Series…………………… Kum…………………….. Sponsor

1) Sihna Kigo zo          No.1    1980                Zangkung Zomi Tuiphum (Gupkhiatna late)

2)         ,,                      No.2    1981                Tg. Vunghpi (Thokik ning)

3)         ,,                      No.3    1982                Pa Suum (Up lohin Pa’ mai mu lo)

4)         ,,                      No.4    1983                TS Mang, VKPau, TS Khai (A lian mah2 gupna)

5)         ,,                      No.5    1984                Dampu (Pyidawtha) (Z-0-Z0)

6)         ,,                      No.6    1989                Pa Kham Sian Pau (Sezang) (Tuubanga hong  cing Topa)

7)         ,,                      No.7    1991                Pa On Za Pau (Saizang) (Zeisu in Topa hi)

8)         ,,                      No.8    1996                Pa On Za Pau, Pa Suan Pau (Keellu phum)

9)         ,,                      No.9    1998                Pa Khan Lian Piang, Cia Pau (Topa Zeisu min thang hi)

10)       ,,                      No.10  2001                Mrs. Hau Go, Dr. Go Za Kham (A tul thei lo Biakinn late)

11)       ,,                      No.11  2003                Pu Dai Khan Gin (USA) (Christmas Album)

Hih a la khumte sung panin No.8-na 1996 kuma a khum “Keel lu phum” cih pen mite tha ngahna leh a nungta pen khat ahi hi. A la phuah a tamzaw pen gup khiatna, sep khiatna leh pai khiat a kulna thute tam pen hi.

Pahtawina

Hih a nuai bangin pahtawina tuamtuan ngah ngei hi.

1. 1995 kumin Tedim AG Sectionte in la tawh kisai a phuak leh sa siam ahihna pahtawina-in Sum Ks.400 leh Labu 1 pia hi.
2. 1998 kuminTedim Christian Fellowship in Beelkang khap 7 khat leh laipi pia hi.
3. 2002 kumin Yangon Momnote’n Laidalpi khat pia hi.
4. 2005 kumin ZOMUS te’n lasa masate pahtawina-in Laidalpi pia hi.
5. 2005 kumin ZOMUS te’n la phuak masa pahtawina Laipi pia hi.
6. 2005 kumin ZCLS te’n Silver Jubilee phawkna-in Laipi pia hi.
7. 2005 March kha-in Thangsan khua kum 100 cin Lapi pahtawina pia hi.
8. 2006 kumin Japan Zolentang te’n La phuak tam pen leh khui tam thoh pen pahtawina Laipi 2 leh sum Ks.2,00,000 pia hi.
9. 2007 kumin Singapore ZOMUS te’n pahtawina-in Singapore-ah tawlnga dingin sam a, khanih (May-June) sung va om hi.

Minam ading a sepna

Kum 1978-1984 sung Yangonah College a kah sungin minam adingin mualsuang hoih mahmah khat a phut ngei hi. 1982 kumin Zomi Nam Ni Feb.20, 1982 pen Rangoon University huang sungah zang uh hi. Tedim mi sung panin lasa dingin U Am Pau tawh kiseh hi. Lasa dingte min a piakna uhah “Tg. Thang Sian Khai” ci-in lai tawh min pia uh hi. La a sak ding ciangin Announcer nu in “Tu-in Salai Thang Sian Khai in la hong sa ding hi” ci-in pulak hi. Amah zong stage tungah ding to-in “Ka min hong gen khial uh teh, kei Salai Thang Sian Khai hi lo, Tg. Thang Sian Khai hi’ng” ci-in lasak tawh a thuah hi. La a sak khit phetin stage kim tengah “Salai” (Khalkha pau) deih leh deih lo kinialna omin kibuai gawp uh hi. Ahi zongin a tawpna-ah Prof. Phun Kar Thang in “Hih pen a min neipa deih lohpi a Salai kibulhsak pen a kikhial mah hi” ci-in a thum kik uh ciangin kilem kik thei uh hi. Hih ni akipanin Lia leh Taang cih leh Salai leh Mai deih leh deih loh thu in thakhat thu-in Kawlgam Vaigam zel suak hi. Tua kum Tan 10 laivuanpi a kipan sim leh mal a om Zomi peuhmah in Lia leh Taang ci-in a min mai-ah bulh pah ziahziah uh hi. Tua ahih manin Zomite ading tangthu mualsuang hoih mahmah khat a phut a suak hi. Tu lai khangthakte in Lia leh Taang a zat ciat ding cih zong a deihna bulpi khat ahi hi.

(Hih pen Nov.9, 2007 ni ama tangthu a gelhna sung pan kila hi)
Rev. Gin Khan Nang
Zomi Lasiamte tangthu

Views: 58

Reply to This

© 2020   Created by Zomi Community Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service