I pilna/siamna in hong cin keizong in Zomi.net ah moderator khat in hongkoih na hihman un kisuangpipi mah in lungdam hong komasa ing. 

=============================================

Lungdamkoh na bang masak phot in gennop tuamtuam tawh hongzom leuleu leng:

I neihsa i vulh-i khawi, i khawh-i eh mehteh-mehgah, i ui-i-aak te a limci ding, a duhhuai, a deihhuai, a etlawm ding i deih leh ei leh ei mah in i hanciam kul hi. 

 

Tua ahihman in i ZOMI.NET zong eimah tek i khutsung mah a hihman in laigelhdan te- 

adiakdiak in forum leh blog mahmah zatsiam in i kikupnop, igennop, i dotnop te FORUM mah ah gelh leeng. Tuaciang Forum pan zong  Category ah ei-i gennop, gelhnop bangnam cih teel hamtang leeng. A hihkei leh a tung a MENU bar pan Forum  tung ah na Zusa muuk(mouse) koih le cin Sub menu or Category teng hong kidawksuk dinghi. Tua pan na deihzaw pen meek le cin a nuai pan category teelkul nawnlo ding hi. 

 

Blog zong (Sub menu) or Category bawllai leeng hoih in uming. Tua ciang Blog peuhmah ah Artical dan a laigual a tamzaw deuh mah koih tangtang leng. Khatveivei blog sung ah lai gual khat-gualnih peuh na om velval thei in Blog simnuam lua a, Forum khawng ah a lutkhial peuh kisathei mawk i hihteh.

 

Khat leuleu ah Groups(zomi.net sung a Group) khawng sinna dan khawng a bawlin a minbang tupi sak mahmah na pi laisimding lah omlo cihbangzong omthei lailai hihang. 

 

Ka cihnop na-ah keibel athei zaw cihbang zong hilo-in Zomi te bel i ta te pausianglo, khuazaakna hoihpha lo te milak ah a haibawl namte i hita zong in tuhun ah tua dan te zangnawnlo in apau siang kei taleh, a khuazaakna maankei phial ta leh namdangte bangmah in pibawl veve leeng cih ka deihna hi(Zomi te' tate gennopman hilo zaw in i site hoih/picin semsem ding deihna hizaw).

 

Eimau tek in thapia in luut tangtang leeng mailam ah sumleh paai zong beinawnlo ding a a mah leh amah a hong ki run zo lel ding hi. Lungdam

 

Nang e na bangci ngaihsut?????


 (Limit: 5MB) 

 

Views: 178

Reply to This

Replies to This Discussion

Thupi mahmah ei. Hong puah toto ou. Kikum toto kamw lai ni. A main page design dan zong a hoih zaw ding i neih lehlaih leng maw?

Tua ban ah midangte, ning network a zang te in bang ci puah cih zong ong hawmsawn lai lecin maw?

Hoih mahmah ei. Nunglam a Forum a kong oih pak pen bulphuh in Forum Category zong ong kiguan beh cih ka muh teh mainawt ding in ki lamen ingh. Nig pen Kawlte in a hoih nona in puah uh in a puah dan ding zanni tak ka et leh thei pak keng in ong hanciam to2 lai in ki kum toto ni.

 

Theina masuan hilo in deihsakna hi mawk in mi a te dan in Advanced zo ta kei leh i hih theih bang in panghamw ciat ni.

 

Lungdam

No teng mah ong muang hangh ei. Lawm Lian leh Thangno mahmah tha ong san dih un. Facebook te ah Forum dan in lem theilo leh, IT tutorial i koih ding cianga photo leh text (format) dan lem kei in (tua ding zong hilo), i neihsa i zomi.net puah in, facebook khong ah link kik bilbel cih dan in zong hih leng maw?

Na khempeuh deihsakna pan ong kipan hi in lungdam mahmah hangh ei. Ong zom toto un leh.

Good job!

he keizong tuadan mah hileh a ci hi-ing. Facebook pan a ki-et teh zong i net mah ah a lutloh phamawh ding. Fb bel laibek lemmawk sa ing.

A language eima deihdan a gelhleeng hoih in um lel veng e.

Hi mah ei. FB ah pen TEXT EDITOR zong omlo, lai saupi, article or serious discussion ding hilo limlim zaw hi veh aw. I zomi.net mah deihtak in puah pha kik in, thathak san in,hanciam kik ni maw. No teng mah ong muang ingh ei.

Reply to Discussion

RSS

© 2020   Created by Zomi Community Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service