Zomi te'n www.zomi.net (zomi.Net), www.zomi.org or zomi@yahoogroups.com(Zonet, ZONET, ZoNet, Zo Net, ZO NET koizaw hi diam theikhang) cihbang i nei hi.

Tua a hihleh Zonet pen Zomi te-a ding mah a hong ki bawlsak khol (mailam ciang Zomi te-a ding) mah a hidiam? 

www.zonetusa.com pen USA a om Zomi te-a maha hidiam?  

Zonet Driver (www.zonet.drivermanager.com) Zomi te-a mah a hidiam?

http://www.info.zonetusa.net/ (Zonet) zong USA Zomi te-a mah hiam?

Zomi te bek Zo  a omloh lam kimu theihi....cipong.. a hih keileh a company nei te pen Zomi mah hi a, azomin a company minding in a zang hizaw hiam?

Gentehna: keibang in Zo Hornbill, Lawm Naalian in Naalian Zomi, Zogam Lalpu, Zogam Niangbawi, Zomi blah..blah..blah..i cih dan in...

 

Views: 766

Reply to This

Replies to This Discussion

a Company proile uh en leng Zomi te a hilo dingin ka um hi A van zuak khempeuh uh Zonet cih Logo zang gai in, Officezong Zonet mah ci pah uh hi Contact neihnang ah Zonet USA, Zonet Taiwan cih dan in zum lianpi nei uh Zomite sungah hi bang office lian pipi a nei zo om nai inn ki um mawh kei sing ka muan lohna hilo in sepkhopna omnailo hi veh aw Zomi sungah

ka cihnopna bel Zomi te a a hihloh lam bel kithei tel mahmah in a hihhang Zonet cihmin zang a hihcia, ciamnuih lah a hilua lo, thu citak lah a hilo khat a kong post hi-ei.cimphawng ding ka cihna. Zomi/gam khawng i min a i zat lenlan aih teh company khawng i neih teh i Zomi min beek mangngilh kei leeng ka cihna. keibang in bel ZO HORNBILL pen ka company min ding hipah ei guai... Mailam ciang ZO HORNBILL company neipa ci a nungaak te bang in nong zahtaak uh a, nong hopih ngamkei ding uhleh tubang in ..azom...,,,

 

 


Hih zong e, Zonet mah maw?

http://zonet.in

Hih pen Mizogam a Zomi te Cable TV Network hi. 24 hrs in TV piakhia uh hi. Zomi te mah a hi.

Tg. Sianpu said:


Hih zong e, Zonet mah maw?

http://zonet.in

Reply to Discussion

RSS

© 2021   Created by Zomi Community Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service