အခုဆုိရင္ ၂၀၁၀ ျမန္မာ႔ေရြးေကာက္ပြဲဟာ တပတ္ေတာင္မလုိေတာ႔ပါဝူး။
ဒီႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ျပီးအျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ စိတ္ထဲမွာ ရႈပ္ေထြးလွပါတယ္။
တခ်ဳိ႔က အေမွာင္ခ်မဲ႔ေရြးေကာက္ပြဲတဲ႔၊ တခ်ဳိ႔က်ေတာ႔လည္း အလင္းထြက္လာမဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲတဲ႔.....
ကဲဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ခ်င္းျပည္နယ္ကုိယ္စား ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အေရြးခံၾကမဲ႔ပါတီမ်ားနဲ႔ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို
ဤေနရာမွ မိတ္ဆက္လုိက္ပါတယ္။ 
ကုိယ္သေဘာက် သူကုိ မဲေပးၾကရေအာင္။ 

(vote chat တင္ရတာအဆင္မေျပလုိ႔ စာနဲ႔ဘဲေရးလုိက္ပါတယ္၊ နံပါတ္အလုိက္ command (သုိ႔) ဤေနရာမွ မွ vote ၾကရေအာင္)

၁. ခ်င္းအမ်ဳိးသားပါတီ
၂. ခ်င္းတုိးတက္ေရးပါတီ
၃. အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစု(NDF)
၄. ျပည္ေထာင္စုၾက႔ံခုိင္ေရးနဲ႔ ဖြံ႔ျဖဳိးေရးပါတီ
၅. မဲမေပးပါ


  

ခ်င္းအမ်ဳိးသားပါတီကုိ ဤေနရာမွ လာေရာက္ေလ႔လာဖတ္ရွဳႏုိင္ပါတယ္


ခ်င္းတုိးတက္ေရးပါတီကုိ ဤေနရာမွ လာေရာင္ေလ႔လာဖတ္ရႈႏုိင္ပါတယ္ 

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုမွ ေဒၚကမ္းခန္္႔ဒိမ္း က ရန္ကုန္ ေတာင္ဥကၠလာပျမဳိ႔နယ္ မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပဳိင္အေရြးခံမွာျဖစ္ပါတယ္။
(ေတာင္ဥကၠလာပ လႊတ္ေတာ္ ၃ ရပ္လံုးတြင္ ႀကံ႕ဖြံ႔က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ဦးေအာင္သိန္းလင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုးႏွင့္ ဦးမ်ဳိးမင္းေအာင္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဒါက္တာေမာင္သင္းတို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္။)

ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခုိင္ေရးႏွင္႔ ဖြံ႔ျဖဳိးေရးပါတီမွ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္လည္း ခ်င္းအမ်ဳိးသားကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပဳိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။


Views: 141

Replies to This Discussion

ka vote bawl pen kipost thei kei mawk in, poi mahmah ei....
bang bang leh Chin state a kitel na lutding teng theih hi ei mate..
1 & 2

RSS

© 2022   Created by Zomi Community Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service